מדריך היערכות במסים

20.1.5    תבחינים מהותיים לבחינת פעילות למטרה ציבורית

בכפוף לאמור בסעיף 20.1.4 לעיל בעניין הגדרת "מטרה ציבורית" אישור לפי סעיף 46 לפקודה ייבחן גם לאור פעילות הארגון למטרה ציבורית, בין היתר, כמפורט להלן:

  • פעילות שנועדה לקדם את רווחת הציבור, איננה פעילות פרטית או עסקית ואיננה באה לקדם את עניינם של פרטים מסויימים.
  • הפעילות מקדמת, ללא אפליה, את רווחת הציבור ככלל או רווחתם של ציבורים מובחנים בעלי זהות, עניין או צרכים משותפים הכלולים במטרה הציבורית, אך לא את רווחתם של קבוצות חברתיות מסוימים.
  • פעילות שאינה נוגדת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
  • פעילות שמימושה איננו כרוך בהפרת חוקי המדינה.
  • פעילות שאינה פוגעת בביטחון הציבור והמדינה.
  • פעילות שאינה פוגעת בתקנת הציבור.
  • הפעילות אינה מסייעת, במישרין או בעקיפין, למטרה פוליטית – מפלגתית.
  • פעילות שמימושה אינו כרוך במישרין או בעקיפין בפעולות הכלולות בסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, לרבות שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.
  • הפעילות היא בעלת אופי מתמשך.