מדריך היערכות במסים

2.4.4  פריסת הכנסה של עובד – הפרשי שכר, דמי פדיון חופשה, מענק פרישה, היוון קיצבה (סעיף 8 לפקודה)

סעיף 8(ג) לפקודה מאפשר חלוקת הכנסות מסויימות, שנתקבלו בשנת מס אחת, לתקופה של עד שש שנות מס שקדמו ליום התשלום או שיבואו לאחר מכן.

סעיף זה דן בפריסה של הפרשי שכר או הפרשי קצבה, דמי פדיון חופשה שקיבל עובד והחלק החייב במס של מענק פרישה או של היוון קיצבה. קצבה לעניין זה הינה קצבה המשתלמת מכח הסדר פנסיה תקציבית כהגדרתו בסעיף 9(6ו), וכן קצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקצבה בשל עבודה, קצבה המשתלמת לשאירים וקצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מאת קופת גמל לקצבה או לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

ההיגיון העומד מאחורי הוראות סעיף 8(ג) לפקודה הוא, כי ההכנסות ממקורות אלה נוצרו למעשה במשך תקופה של מספר שנים, ולא יהיה נכון לחייבן במס כאילו נוצרו בשנה אחת. לפיכך, הסמיכה הפקודה את הנציב לייחסן למספר שנים, לפי שיקול דעתו.

נישום או יורשיו רשאים לבקש –

(1)        שהפרשי השכר ייראו כאילו נתקבלו בשנים שאליהן הם מתייחסים, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו;

(2)        שדמי פדיון חופשה יחולקו בחלקים שווים לתקופה שלא תעלה על שש שנים המסתיימות בשנה שבה נתקבלו, אך לא יותר ממספר שנות עבודתו;

(3)        שאותו חלק ממענק הפרישה או מענק מוות החייב במס או הסכום המתקבל מהיוון קיצבה ייראה כאילו נתקבל בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן שולם או בתקופה שבה נוצרה הזכות לקיצבה, אך לא יותר משש שנים המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק או היוון הפרישה.

ניתן לפרוס מענק פרישה או מוות החייב במס גם קדימה, באישור הנציב, אך במקרה זה תהיה הפריסה מותנית בתנאים שייקבעו, לרבות תשלום מקדמה.

בעדכון מס' 7 להחלטות ועדת פסיקה, נקבע, בין היתר, כדלקמן:

לגבי פריסת ההכנסות לשנים קודמות – פריסת ההכנסה לשנים קודמות הינה פריסה טכנית המתבצעת לצורך חישוב המס החל על הנישום בשל אותה הכנסה. הפריסה אינה משנה את מועד אירוע המס, על כל המשתמע מכך (ראה פס"ד חנניה בידרמן, עמ"ה 16/94 נ' פ"ש מפעלים גדולים). בהתאם לכך, כנגד סכומי הפריסה לא יינתנו בשנות הפריסה הקודמות למועד אירוע המס ניכויים ופטורים אישיים, הפסדים וכיוצא באלה. בחישוב המס החל על ההכנסה שנפרסה יינתנו נקודות זיכוי, אולם זיכויים וניכויים אחרים לא יינתנו.

לגבי פריסת מענק פרישה או מענק עקב מוות או הכנסה מהיוון קיצבה, לשנים הבאות – על פריסה קדימה יחולו הכללים הבאים:

א.          ההכנסה תיוחס, בשיעורים שווים, לשנות המס שבפריסה ולעניין שיעור המס והמקדמה, יראו הכנסה זו כהכנסתו ההתחלתית של הנישום באותה שנה. על פי נוהל נקבע כי לכל ארבע שנות עבודה, ניתנת שנת פריסה אחת, שנת הפרישה תכלל גם היא בשנות הפריסה. אולם, אם הפרישה היתה בתקופת שלושת החודשים האחרונים שבשנת המס, תיקבע השנה הראשונה שלאחר הפרישה כשנה הראשונה למניין שש שנות הפריסה.

ב.          הנישום יוכל לקבל פטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה בגין הכנסה זו בכל אחת משנות הפריסה (ראה התייחסותנו בסעיף.2.4.5.1 לפסק דין שרל שבטון), אם הוכחה זכאותו על פי הסעיף וכן לקבל נקודות זיכוי וניכויים אישיים.

ג.          הפסדים שנוצרו בשנות הפריסה לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסה זו.

ד.          במועד אישור הפריסה ישלם הנישום מקדמה בשיעור של 47%, או בשיעור אחר שיקבע פקיד השומה.

ה.         הכנסות שיפיק הנישום בשנות הפריסה יווספו על ההכנסה שנפרסה ויחוייבו במס לפי יתרת מדרגות המס בהתאם.

ו.           על פי תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), מחוייב יחיד שהכנסתו או הכנסת בן זוגו בשנת המס כללה סכום שהתקבל עקב היוון קיצבה, לגביה התיר הנציב חלוקת ההכנסות לשנים הבאות, בהגשת דוח שנתי עבור כל שנת מס.

ז.          בחישוב המס החל על ההכנסה שנפרסה יינתנו נקודות זיכוי, אולם זיכויים וניכויים אחרים לא יינתנו.

ביום 19 במאי 2022, פורסםחוזר מס הכנסה 2/2022 בנושא, להלן הקישור לחוזר:

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/professional-directives-02-2022/he/IncomeTax_professional-directives-02-2022.pdf