מדריך היערכות במסים

 2.4.2 פריסת דמי-מפתח או פרמיה לפי סעיף 2(6) לפקודה (סעיף 8 לפקודה)

על פי סעיף 8(א) לפקודה רשאי נציב מס הכנסה להתיר חלוקת הכנסה מדמי מפתח, פרמיה שהינה דמי השתתפות בהוצאות בנייה וכד', לתקופת חוזה השכירות או לכל תקופה אחרת שתיקבע על ידו.

סעיף 8ב לפקודה קובע, שהכנסה לפי סעיף 2(6) או 2(7) לפקודה תיכלל בהכנסתו החייבת של הנישום בשנת המס שבה קיבל אותה בפועל, גם אם הינה הכנסה מראש. דהיינו, אפשרויות הפריסה שהיו קיימות לפני תחילת הסעיף דלעיל צומצמו ביותר, בעיקר לגבי הכנסות מדמי מפתח, הנכללות בסעיף 8ב לפקודה.