מדריך היערכות במסים

2.4.1  הכנסות אחרות – סעיף 3(ט)(2) לפקודת מס הכנסה

פריסת הכנסה למספר שנים מאפשרת ניצול מדרגות מס, נקודות זיכוי וכו' בשנות הפריסה שלא נוצלו. סעיף 3(ט) לפקודה מטיל חבות במס על הפרש בין המחיר ששולם בעד זכות לבין מחירה בפועל. הסעיף חל על עובד, נותן שירותים ובעל שליטה שקיבלו זכות כאמור ומימשו אותה.

סעיף 3(ט)(2) לפקודה מאפשר לבצע פריסת הכנסה בזו הלשון:

 "לפי בקשת הנישום יחושב המס על הפרש במימוש זכות כאמור כאילו היה הכנסה שנתקבלה בחלקים שנתיים שווים שמספרם כמספר השנים שמיום מתן הזכות ועד למימושה אך לא יותר משש שנים המסתיימות בשנת המימוש". (ההדגשות אינן במקור).

כלומר, הכנסה ממימוש זכות כאמור, ניתנת ל"פריסה" לאחור עד שנת המימוש במשך תקופת ההחזקה ולא יותר משש שנות מס.