מדריך היערכות במסים

2.4   פריסה וחלוקה של הכנסה למספר שנים

להלן מנויות החלופות השונות לפריסת הכנסות למספר שנות מס על פי הוראות פקודת מס הכנסה.

בהקשר זה ראה סעיף 11.7 למדריך המס הדן בפריסה ומקדמות רווח הון.