מדריך היערכות במסים

2.3  חישוב נפרד בגין מס שבח שנוצר לבת הזוג – עמ"ה 6/97 ניר יוסף נ' פ"ש נתניה

בלב המחלוקת בין הצדדים עמדה השאלה, מהו דין השבח שנצמח לאישה, בגין נכס מקרקעין שהיה רשום על שמה ואשר נרכש על ידה (לאחר נישואיה), לעניין חישובו במסגרת פקודת מס הכנסה – חישוב נפרד בצמוד להכנסתה או חישוב מאוחד עם הכנסת בעלה. בני הזוג נישאו טרם חקיקתו של חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973.

בית המשפט קבע, כי הרישא לסעיף 48ב לחוק מס שבח באה לצמצם את תחומי תחולת הסעיף, כך שלא לכל דבר ועניין יחשב השבח כהכנסה חייבת, אלא רק לגבי שלב קביעת שיעורי המס והזיכויים ממנו. לכן בנסיבות אלה, כאשר מיסוי השבח מתבצע במסגרת חוק מס שבח, הרי שיש לראות באישה כמי שנחשבת ל"חייב במס" בגין השבח שנצמח על נכס בבעלותה וזאת מבלי להיזקק כלל להוראות הפקודה בעניין חישוב המס במאוחד או בנפרד.

2.3.1  פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה לבן זוג ידוע בציבור בהתקיים הסכם ממון-    ע 18027-10-16 רועי בלנק נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

בערר שהוגש לועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום 16 לאפריל 2018, נקבע ע"י כבוד השופט מגן אלטוביה כי ניתן לסתור את החזקה בסעיף 49 ב בחוק מיסוי מקרקעין להגדרת "מוכר אחד", לעניין פטור ממס שבח לדירת מגורים מזכה, בהתקיים הפרדה רכושית מוחלטת בין המוכר לבת זוגו. ע"פ הערר שהתקבל, חובת ההוכחה להפרדה המוחלטת של הרכוש חלה על בני הזוג, בהתקיים הוכחה שכזאת ניתן לסתור את החזקה להגדרת מוכר אחד בסעיף 49 ב לחוק מיסוי מקרקעין כאמור, ולראות את דירת המגורים הנמכרת של בן הזוג כדירה מזכה כמשמעותה בסעיף, ומשכך לקבל פטור ממס שבח במכירתה.