מדריך היערכות במסים

2.19  נקודות זיכוי בגין לימודים אקדמאים ולימודי מקצוע

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה (להלן: "התיקון") הוספו סעיפים 40ג ו-40ד. סעיפים 40ג ו-40ד מאפשרים קבלת מחצית נקודת זיכוי בגין לימודים אקדמאיים ולימודי הוראה.

ביום 15.6.06 פורסם תיקון 151 לפקודת מס הכנסה (להלן: "תיקון 151").

לפי תיקון 151 תוקן סעיף 40ד לפקודה, כך שבכל מקום בסעיף בו נכתב "הוראה"/"לימודי הוראה" ייכתב "מקצוע"/"ליחיד שסיים לימודי מקצוע".

""לימודי מקצוע"- לימודים לרכישת מקצוע מסויים, בהיקף שעות לימוד הזהה ל- 1,700 שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה, כהגדרתו בסעיף 40ג לפחות;

"תעודת מקצוע"- תעודה הניתנת בסיום לימודי מקצוע, המוכרת על ידי משרד ממשלתי;"

ביום 7.6.2007, פורסם תיקון עקיף לפקודת מס הכנסה – תיקון מס' 156 (להלן: "תיקון 156"). בפקודה תוקנו סעיפים 40ג ו-40ד כך שסטודנט הלומד לתואר ראשון ואשר סיים לימודיו החל משנת מס 2007, יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בכל שנת מס למשך שלוש שנים, החל משנת המס שאחרי שנת מועד הזכאות לתואר הראשון.

תיקון זה מוסיף חצי נקודת זיכוי למסיימי תואר ראשון, נוסף על חצי נקודת הזיכוי אשר היו זכאים לה החל משנת 2005 לאחר תיקון 147 לפקודה.

לגבי סטודנטים לתואר שני וללימודי מקצוע, לא יחול שינוי והם יהיו זכאים לחצי נקודת זיכוי לשנה על כל שנת לימודים. מי שסיים לימודי תואר שלישי ברפואה, רפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך שלוש שנים ראשונות ולחצי נקודת זיכוי בשנתיים לאחר מכך.

כאמור בחוק, תחילתם של סעיפים 40ג ו-40ד לפקודה כנוסחם לאחר תיקון 156, לגבי יחיד שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ראשון או לתואר אקדמי שלישי ברפואה, ברפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי – בשנת המס 2007.

ביום 14 במרץ 2012 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 189), בעקבות תיקון זה, הוסף סעיף 40ג(ג1) אשר מאפשר, למי שבתחום עיסוקו נדרשת התמחות, לדחות את מועד קבלת נקודות הזיכוי, לשנת המס שלאחר השנה שבה יסיים את ההתמחות, במקום החל משנת המס שלאחר סיום הלימודים.

תחילת התיקון מיום 1.1.12.

במסגרת חוק ההסדרים (תיקוני חקיקה לשנים 2013 ו-2014, תיקון 197 לפקודה), נקבע כי נקודת זיכוי למסיימי תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי בלימודי רפואה או רפואת שיניים ולימודי מקצוע, למי שיסיים את לימודיו בתקופה שבין 1 בינואר 2014 לבין 31 בדצמבר 2015,  יהנה מנקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי, כמפורט בסעיפי החוק, אשר תוגבל לתקופה של שנה אחת בלבד, בשנת סיום הלימודים או בשנת המס שלאחריה על פי בחירת הנישום.

במסגרת חוק ההסדרים (תיקוני חקיקה לשנים 2015-2016), תיקנו את סעיפים 40ג' ו- 40ד' לפקודת מס הכנסה, כך שבתקופה מ 1 בינואר 2016 ועד 31 לדצמבר 2018, נקודת זיכוי או חצי נקודת זיכוי בגין מי שסיים לימודי תואר ראשון, שני, תואר שלישי בלימודי רפואה או רפואת שיניים, וכן לימודי מקצוע, יחולו במשך שנה אחת בדומה לנוסח הקיים לגבי מי שסיים לימודיו בשנים 2014, 2015.

בתזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2017 ו- 2018), התשע"ו -2016 תיקנו את סעיף 40ד, ו- 40ה, כך שבשנת 2017 יקבלו  מסיימי לימודי תעודה בהיקף של 1,700 שעות, 0.75 נקודות זיכוי, והחל משנת 2018  נקודת זכות אחת כמו מסיימי תואר ראשון.

הוראת שעה זו הייתה תקפה עד ליום 31.12.2022.

החל מיום 1.1.2023, יחיד המסיים את לימודיו מיום זה ואילך, יקבל נקודות זיכוי על פי ההוראות  טרם הוראת השעה (מי שמסיים לימודי תואר ראשון/לימודי מקצוע הזכאי לתעודת מקצוע יהא זכאי לנקודת זיכוי אחת לכל שנה בהתאם למספר השנים שלמד אך לא יותר משלוש שנים, נקודת הזיכוי תינתן בשנה שלאחר השנה שמסתיימים הלימודים. מי שמסיים לימודי תואר שני יהא זכאי לחצי נקודת זיכוי לכל שנה בהתאם למספר השנים שלמד אך לא יותר משתי שנות מס. מי שמסיים לימודי תואר שלישי ברפואה או רפואת שיניים, יהא זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך שלוש שנות מס ומחצית נקודת זיכוי, בשתי שנות מס החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי שלישי. מי שזכאי לתואר אקדמאי שלישי במסלול ישיר יהא זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך שתי שנות מס החל משנת המס שלאחר שנת המס שהסתיימו לימודי התואר השלישי.  נקודות הזיכוי ינתנו בשנה שלאחר השנה שמסתיימים הלימודים המזכים למעט אם מדובר בתואר המחייב התמחות ניתן לדחות את הזכאות לנקודות הזיכוי לשנה שלאחר סיום ההתמחות בתנאי שההתמחות תחל בשנה שלאחר השנה שהסתיימו הלימודים).