מדריך היערכות במסים

2.11   עבודה בחלק מהשנה

    (מתוך פירסומי נציבות מס הכנסה)

מי שלא עבד בחלק מן השנה ולא היו לו הכנסות נוספות לבד ממשכורת, זכאי לניכוי מס מופחת ממשכורתו וזאת משום שנקודות הזיכוי הן שנתיות (חישוב המס כולו הוא שנתי מ- 1 בינואר ועד 31 בדצמבר) וחלות גם על חודשים בהם לא היתה לו הכנסה.

את ההקלות בחישוב המס מקבל השכיר מן המעביד. על השכיר להביא למעביד הוכחות כגון אישור משטרת הגבולות על שהייה בחו"ל, אישור מחלה וכו'… כי בחלק מן התקופה לא היו לו הכנסות, למלא טופס 101 ואז יהיה המעביד רשאי להקטין את המס המנוכה מן המשכורת, זאת בהתחשב במספר החודשים בהם לא היתה לשכיר הכנסה חייבת. חשוב לציין כי במידה ואין לעובד הוכחות כאמור, יש לפנות לפקיד השומה לצורך קבלת ההקלה.

יצויין, כי אם לא היתה לשכיר הכנסה משכר עבודה בחלק מהשנה אך היתה לו הכנסה מתגמולים למשרתים במילואים, דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה או דמי אבטלה, שמשלם הביטוח הלאומי – שהם הכנסה החייבת במס – יש למלא טופס 116 אצל פקיד השומה באזור המגורים ולבקש תיאום מס.

יש לציין כי כיום, שכיר שיש לו הכנסה הנובעת מכמה מקורות הכנסה, רשאי לערוך תיאום מס גם דרך אתר האינטרנט של רשות המיסים (הכנסות עד לסכום של 316,536 ש"ח), וזאת בנוסף לאפשרות לביצוע תיאום מס כאמור דרך מעביד או פקיד שומה.