מדריך היערכות במסים

2.1 חישובי מס הכנסה בשנת המס 2023

תקרות ההכנסה ושיעורי המס בשנת המס 2023

 א. הכנסות מיגיעה אישית

שיעור

מס

הכנסה

שקל חדש

הכנסה מצטברת

שקל חדש

מס מצטבר

שקל חדש

הכנסה חודשית

שקל חדש

10%

עד    81,480  

81,480

8,148

עד    6,790 

14%

        35,280     הבאים

116,760

13,087

עד    9,730

20%

        70,680    הבאים

187,440

27,223

עד    15,620

31%

        73,080      הבאים

260,520

49,878

עד    21,710

35%

        281,640   הבאים

542,160

148,452

עד    45,180

47%

מעל  542,160   

    698,280 

    221,828

מעל  45,180

50%

מעל  *698,280

מעל   58,190

 

שיעורי המס לעיל חלים על הכנסות הנחשבות כהכנסות מיגיעה אישית (ראה גם סעיף 2.5 להלן) ועל הכנסה חייבת של יחיד, שמלאו לו 60 שנים בשנת המס, אף אם אינה מיגיעה אישית.

ב. הכנסות שאינן מיגיעה אישית

שיעור

מס

הכנסה

שקל חדש

הכנסה מצטברת

שקל חדש

מס מצטבר

שקל חדש

הכנסה חודשית

שקל חדש

31%

עד    260,520

260,520

80,761

עד    21,710

35%

        281,640 הבאים

542,160

179,335

עד    45,180

47%

מעל  542,160   

698,280

252,711

מעל  45,180

50%

מעל *698,280

מעל   58,190

 

הכנסות שאינן מיגיעה אישית, בידי מי שטרם מלאו לו 60 שנים בשנת המס אינן כוללות דיבידנדים והכנסות מועדפות שנקבע להן שיעור מס מוגבל.

*  כמו כן, במסגרת תיקון 195, נוסף סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה ונקבע, בין היתר, כי יחיד יהא חייב במס נוסף בשיעור של 3% (מס יסף), בגין חלק ההכנסה החייבת העולה על סך של 698,280 ש"ח (נכון לשנת המס 2023).

תחולת תיקון 195 הינה מיום 1 בינואר 2013.

  סכומים ותקרות לשנת 2023:

פרטים

הסכום לשנת המס 2023 כולה

שקל חדש

הסכום החודשי
מ- 1.1.23

שקל חדש

הסכום בשנת המס 2022

שקל חדש

נקודות זיכוי:

 

נקודת זיכוי לחודש

235

223

נקודת זיכוי לשנה (*)

2,820

2,676

הנחות סוציאליות:

 

1.  (א1)   "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסת עבודה

112,800

106,800

     (א2)   "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסת עבודה

 

9,400

 

     (ב1)   "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסות שאינן מעבודה

159,600

151,200

     (ב2)   "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסות שאינן מעבודה

13,300

 

–      הכנסה נוספת בהתאם לסעיף 47(א)(5)

282,000

23,500

267,000

–      תקרת הכנסה בהתאם לסעיף 45א(ה)

225,600

18,800

213,600

–      רצפת התשלום המזערי המזכה בזיכוי של 25%

2,196

2,076

 

2.  סכום מענק פרישה פטור [סעיף 9(7א)(א)] – לשנת עבודה

13,310

12,640

3.  סכום מענק מוות פטור [סעיף 9(7א)(ב)] – לשנת עבודה

26,620

25,290

4.  סכום מענק מוות לבעלי שליטה בעד שנות מס עד 31.12.1975 – הראוי לניכוי [סעיף 32 (9)(ב)] – לשנת עבודה (לסכום זה מתווסף הסכום שבו חוייבו שאירי העובד במס)

13,310

12,640

5.  הפרשות לפיצויים בשל בעלי שליטה [סעיף 32(9)(א)]

13,310

12,640

6. הפרשה לקיצבה בשל בעלי שליטה (סעיף 3(ה3).  

39,300

או 8.33% מהמשכורת המבוטחת (הנמוך בינהם)

 

      34,900 או 8.33% מהמשכורת המבוטחת (הנמוך בינהם)      

7.  "קיצבה מזכה" חודשית כמשמעותה בסעיף 9א(א) – שעד 52% (החל משנת 2020) ממנה פטורים ממס

109,440

9,120

103,920

     8. הסכום הפטור כאמור בסעיף 9א(ב)

49,152

4,742

54,036

(*)        על פי סעיף 120ב לפקודת מס הכנסה נקבע כי ב- 1 בינואר של כל שנת מס יתואמו תקרות ההכנסה, נקודות זיכוי ונקודת קיצבה וכן הנחות סוציאליות לפי שיעור עליית המדד בשנת המס הקודמת.