מדריך היערכות במסים

19.3 חוזר מס הכנסה 07/2018 – ICO – הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens)

בתאריך 13 במרץ 2018 פרסמה רשות המיסים חוזר העוסק בהשלכות ‏המס ‏הנובעות ‏מאסימוני ‏מוצרים ‏ושירותים. החוזר קובע כי הנפקת האסימונים היא כנגד רישום חוב (מקדמה מלקוחות) בגובה השירותים או המוצרים שבגינם הונפקו האסימונים בחברה המנפיקה, ולא כנגד הון או זכויות הוניות בחברה המנפיקה. בהתאם לחוזר, אצל החברה המנפיקה אסימונים, שלבי ההכרה בהכנסה יהיו בהתאם לאופי פעילותה של החברה ולפי המודל העסקי שלה. בעניין מחזיקי האסימונים נקבע כי היות ומנקודת מבטו של המחזיק מדובר ברכישה של זכות לקבל נכס או מוצר או שירות בעתיד, זכות המהווה נכס כהגדרתו בסעיף 88  לפקודה, לא תותר הוצאה כלשהי למחזיקי האסימונים במועד רכישתם. מכירת האסימונים בשוק המשני, תהווה הכנסה הונית או הכנסה פירותית, בהתאם להוראות הפקודה, ובהתאם לכך יש לסווג את הרווח או ההפסד מהמכירה, והכל על פי עלות האסימון בפועל כפי שהייתה למחזיק במועד הרכישה והתמורה שהתקבלה במועד המכירה.

אסימונים דיגיטליים ובפרט Utility Tokens, המונפקים ונסחרים במהלכו של ICO (Initial Coin Offering) יסווגו כ"מסמך סחיר" בהתאם לחוק מס ערך מוסף, ובמידה והפעילות בהן עולה לכדי עסק, הדבר יגרור סיווג כ"מוסד כספי".