מדריך היערכות במסים

19.20   חברה פרטית המוחזקת בעקיפין בידי חברה ציבורית – לא תיחשב "חברת בית" – פס"ד לינור חברה לנכסים בע"מ ואח' (עמ"ה 12970-02-10)

באותו מקרה, דובר בשתי חברות, לינור חברה לנכסים בע"מ ודלגית חברה לנכסים בע"מ (להלן: "המערערות") אשר עוסקות בהשכרת מקרקעין וכל מניותיהן מוחזקות על ידי שי-לד בנייה ופתוח בע"מ (להלן: "שי-לד"). שי-לד היא חברה בת בבעלות מלאה של אשלד בע"מ (להלן: "אשלד"), חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה.

המערערות ביקשו לראות בהן "חברת בית" כמשמעותה בסעיף 64 לפקודת מס הכנסה, ובהתאם לראות בהכנסותיהן כהכנסת בעלת מניותיהן, קרי חברת שי-לד תוך קיזוז הפסדי בעלת המניות.

פקיד השומה טוען, כי יש לפרש את המונח "חברה שיש לציבור עניין ממשי בה", באופן רחב הכולל גם החזקה בעקיפין של החברה על ידי הציבור, ולפיכך, סרב לראות במערערות חברת בית, וזאת מהטעם שהמערערות הינן חברות שיש לציבור עניין ממשי בהן ובתוצאותיהן העסקיות, ועל כן, אינן בגדר "חברת מעטים" כמשמעות מונח זה בסעיף 76(א) לפקודת מס הכנסה, וממילא אין הן זכאיות להטבה הגלומה בסעיף 64 לפקודת מס הכנסה.

בית המשפט קבע, כי כדי לעמוד על העניין שיש לציבור בחברה פרטית, נכון לבחון האם תוצאותיה העסקיות של החברה מדווחות לציבור המשקיעים בבורסה מכוח חובה חוקית. כלומר, מקום שקיימת חובת דיווח על תוצאות עסקיות של חברה פרטית במסגרת דיווחיה של חברה ציבורית, יש לציבור עניין ממשי בחברה הפרטית.

היות ועולה כי חברת אשלד חייבת לדווח לציבור על התוצאות העסקיות של המערערות והיא אף עושה כן, בכך, יש ללמוד שלציבור המשקיעים בבורסה יש עניין מהותי בתוצאות העסקיות של המערערות המהוות חלק מהישות הכלכלית של אשלד, ומטעם זה אין לראות בהן חברת מעטים.

המערערת הגישה ערעור לבית המשפט העליון על פסיקת בית המשפט המחוזי והערעור נדחה ביום 8 באוקטובר 2015, וזאת לאחר שפסיקת בית המשפט המחוזי הושארה על כנה.