מדריך היערכות במסים

19.19   חברת בית – חיוב בדמי ביטוח רווחים שטרם חולקו – פס"ד ברק יוסף

המערער הינו בעל מניות בחברה העונה להגדרת "חברת בית" בסעיף 64 לפקודה. במסגרת פעילותו בחברה קיבל המערער מהחברה שכר (כעובד) ודיבידנד. מכוח היות החברה "חברת בית" התווספה הכנסת החברה להכנסתו, לצורך חישוב חבותו במס הכנסה, והמערער שילם מס הכנסה גם על חלקו ברווחי החברה שטרם חולקו.

המוסד לביטוח הלאומי טען כי יש לצרף להכנסת המערער החייבת בדמי ביטוח לאומי את רווחי החברה אשר טרם חולקו והתווספו להכנסתו החייבת במס הכנסה.

בית הדין האזורי לעבודה קבע כי הכנסותיו של המערער מרווחים בלתי מחולקים בחברת בית, הן הכנסות החייבות בתשלום דמי ביטוח. שיעור דמי הביטוח יקבע בהתאם להוראות תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי, דהיינו האם עיקר הכנסתו משכר או ההכנסה ממקורות אחרים. כמו כן, נקבע כי אין מקום להחיל את הלכת וייס המתייחסת ל"חברה משפחתית" להבדיל "מחברת בית". על החלטה זו הוגש ערעור.

בית הדין הארצי לעבודה פסק בערעור כי בעיקרו של דבר, אין המקרה שונה מהמקרה של חברה משפחתית שנדון בהלכת וייס. וכשם שבמקרה וייס, נפסק, כי אין לחייב את המבוטח בתשלום דמי ביטוח על הכנסתו מחברה משפחתית המיוחסת לו כנישום לעניין מס הכנסה על פי סעיף 64א לפקודה, כך יש לפסוק במקרה שלפנינו, לעניין חיוב המערער בדמי ביטוח על הכנסת חברת הבית שלא חולקה.

במקרה של חברת בית, למערער מיוחסות הכנסות לעניין מס הכנסה מבלי שהמערער קיבל בפועל את ההכנסה. במילים אחרות, מיוחסות לו הכנסות של אחר, אלא שאותו אחר איננו בעל מניות חבר בחברה, כפי שהדבר בחברה משפחתית אלא אותו אחר הינו – אישיות משפטית אבסטרקטית, דהיינו – החברה עצמה. משכך הם הדברים, יחוס תיאורטי של הכנסת החברה לבעל מניותיה – אינו משקף נכוחה את הכנסתו במציאות; וכשם שזכאותו צריכה להיקבע על פי הכנסתו האמיתית כך גם דמי הביטוח שעליו לשלם.

לעניין תשלום דמי הביטוח על פי חוק – שנת המס בה יחולקו הכנסות חברת הבית לבעלי מניותיה, תחשב לשנה בה הייתה להם הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה; אף כי הם חויבו בתשלום מס הכנסה על הכנסות אלה עוד בשנים עברו, בטרם חולקה אותה ההכנסה.

הדין משנת 2008 ואילך – בעקבות תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי, התשס"ח – 2007:

פסק הדין בעניין ברק יוסף ניתן טרם כניסתו לתוקף של תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי. הדין לעניין תשלום דמי ביטוח בגין דיבידנד בחברת בית נשתנה, החל משנת 2008, וזאת בעקבות תיקון 103 לעיל, במסגרתו נתווסף סעיף 373א לחוק הביטוח הלאומי.

על פי סעיף 373א דלעיל, במידה והפיקה חברה משפחתית, חברת בית או חברה שקופה הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה, לרבות דיבידנד, בשנת מס פלונית, יראו את ההכנסה האמורה כאילו חולקה בסוף אותה שנת מס לחברי החברה או לבעלי המניות בה, לפי העניין, והכל בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי החברה. בהתאמה, הכנסה מדיבידנד כאמור, חייבת בדמי ביטוח בסוף השנה בה הופקה ההכנסה, ולא במועד חלוקת הדיבידנד בפועל, וזאת בהתאם לחוזר שפורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי בחודש מרץ 2008.

להרחבה בנושא ראה פרק 24 למדריך המס.