מדריך היערכות במסים

19.17.1 הוראות המעבר

  1. חברה שהוכרה, לפי בקשתה, כ"חברת בית" על פי הדו"ח האחרון שהגישה:

חברת מעטים שלפי בקשתה חלו לגביה הוראות סעיף 64 הישן, יראוה כחברת בית גם באם אינה עומדת בתנאים הקבועים ביחס לבעלי המניות, מספרם וכן ביחס להיותה של חברת חוץ כחברה שקופה במדינת התושבות, כפי שתנאים אלו מצויים במסגרת סעיפים 64(ב)(1), (2) ו-(5) לסעיף 64 החדש. כאמור, באם חברת מעטים, בהתאם להוראות הסעיף הישן, ביקשה להיחשב כחברת בית לפני יום התחילה, ואף באם אינה עומדת בתנאי הסעיף המצויים בסעיפים 64(ב)(1), (2) ו-(5), תמשיך ותהווה חברת בית גם לאחר התיקון.

  1. חברה שלא הגישה דו"ח לפי סעיף 131 לפקודה בשנים 2016 או 2017 וסעיף 64 הישן חל לגביה:

חברת מעטים שהוראות סעיף 64 הישן חלו לגביה ערב יום התחילה, רשאית להגיש בתוך 60 יום מיום התחילה, בקשה לפקיד השומה לפיה הוראות סעיף 64 החדש יחולו עליה גם באם אינה עומדת בתנאים המצויים בסעיפים 64(ב)(1), (2) ו-(5) לפקודה לסעיף החדש.

  1. חברה שהתאגדה לפני יום התחילה, ובדו"ח האחרון שהגישה לפי סעיף 131 לפקודה, ערב יום התחילה, לא ביקשה כי יחולו עליה הוראות סעיף 64 הישן:

חברה כאמור, רשאית להגיש בקשה לפקיד השומה בתוף 60 יום מיום פרסומו של החוק להיחשב כחברת בית, זאת במידה והינה עומדת בתנאים המנויים בסעיף 64 החדש.

  1. חברה המבקשת לחדול מלהיחשב חברת בית:

באפשרותה של חברה להודיע לפקיד השומה בתוך 30 ימים מיום התחילה שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כחברת בית ויראו אותה כאילו חדלה מלהיות חברת בית מתחילת שנת המס 2017.

  1. קיזוז הפסדים שנצברו בתקופה בה ההכנסה לא חושבה לפי סעיף 64 הישן:

הפסדים שנצברו לחברה שהייתה לחברת בית לפי הוראות סעיף 64 הישן, בתקופה שהכנסתה לא חושבה לפי סעיף 64 הישן, לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסתם של בעלי מניותיה.