מדריך היערכות במסים

19.10.3   פס"ד שלמה שפירא אראן והרשקו ע"א 8847/13 וע"א 5888/14 – אופן מיסוי חלוקת דיבידנד בחברה משפחתית שקוזזו כנגד הפסדים צבורים מלפני היותה משפחתית

המחלוקת שבין הצדדים נסבה על הפרשנות הראויה להסדר המיוחד של חברה משפחתית, כפי שזה קבוע בסעיף 64א לפקודה כנסוחו לפני תיקון 197. ליתר דיוק, השאלה הטעונה הכרעה היא האם הפטור מחיוב במס הקבוע בסעיף 64א(א)(1) לפקודה חל על חלוקת דיבידנד מתוך כל הכנסה של החברה המשפחתית או רק מתוך הכנסה שמוסתה קודם לכן.

המערערים סבורים כי סעיף 64א(א)(1) לפקודה נוקט במונח "הכנסה" ולא "הכנסה חייבת", ויש ליישם אותו פשוטו כמשמעו, כלומר ההטבה המיסויית שקבועה בו אינה מוגבלת אך ורק לסכומים שיוחסו לנישום המייצג וששולם עליהם מס בהתאם לסעיף 64א(א) לפקודה, קרי מתוך "הכנסה חייבת" של החברה, אלא חלה על חלוקת רווחים ממלוא "ההכנסה" של החברה.

מנגד, המשיב סבור כי הרווחים שאליהם מכוון סעיף 64א(א)(1) לפקודה הם רק אלו שחולקו מתוך "ההכנסה החייבת" של החברה המשפחתית, לאחר שיוחסו לנישום המייצג על פי סעיף 64א(א) לפקודה ולאחר שחויבו בידו במס שחל על היחיד.

בערעור שהוגש לבית המשפט העליון נפסק כי הפטור מחיוב במס הקבוע בסעיף 64א(א)(1) לפקודה לפני תיקון 197 אינו חל על חלוקת דיבידנד מתוך כל הכנסה של החברה המשפחתית אלא רק מתוך הכנסה שמוסתה קודם לכן.