מדריך היערכות במסים

19.10.2 ע"מ 17937-02-11 אראן אלקטרוניקס 1969 בע"מ נ' פקיד שומה גוש דן – חלוקת רווחים מהכנסות חברה משפחתית, שקוזזו כנגד הפסדיה טרם היותה משפחתית

המערערת הינה חברה משפחתית החל משנת 2002. הפסדיה הצבורים של המערערת נכון לתום שנת המס 2001 עמדו על סך כ- 5 מליון ש"ח, וההפסדים המתואמים על פי הוראות חוק התיאומים עמדו על סך כ-5.3 מליון ש"ח. הפסדים אלו נבעו מפעילות המערערת בשנים טרם היותה חברה משפחתית.

בשנות המס 2004 ו- 2007 קיזזה המערערת את הפסדי העבר מלפני היותה חברה משפחתית כנגד הכנסתה החייבת שצמחה באותן שנים. בשנת 2004 קוזזה מלוא ההכנסה החייבת של החברה כנגד הפסדי העבר, ובשנת 2007 קוזזה מרבית ההכנסה החייבת מלבד הכנסה בסך 770,576 ש"ח אשר יוחסה למערער בהתאם להוראות סעיף 64א לפקודה. בשנים 2004 ו-2007 חילקה המערערת דיבידנדים לנישום המייצג בסך כ- 1.8 מליון ש"ח בכל שנה.

בפס"ד בית המשפט דן בשאלה – מה דינם של רווחים מהכנסות חברה משפחתית, שקוזזו כנגד הפסדי החברה טרם היותה משפחתית. היש לראותם "רווחים" שחלוקתם לא חייבת במס?

בית המשפט קבע, כי ניתן לחלק רווחים ללא חיוב במס אם שולם בגינם מס בשיעור המס השולי או אם הם קוזזו כנגד הפסד שצמח בשנים בהן החברה הייתה חברה משפחתית, שגלום בו מגן מס, בשיעור מס שולי וכדומה. כל פרשנות אחרת תהיה מנוגדת לפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין ליאור שקלרש.

ועוד קבע, כי אין בהוראות החבק כל סתירה לקביעה, כי סעיף 64א(א)(1) לפקודה לא חל במקרה של חלוקת רווחים שקוזזו כנגד הפסדי עבר, טרם היות החברה חברה משפחתית.