מדריך היערכות במסים

19.1 כללי מיסוי מטבעות וירטואליים

בעת האחרונה, המטבעות הווירטואליים שבתחילת דרכם זכו להתעניינות רק בקרב של קהילות מצומצמות זוכים להתעניינות הולכת וגוברת מצד הקהל הרחב.

לצד ההתייחסות הרבה להם זוכים המטבעות הווירטואליים, אופן מיסויים לא הוסדר במסגרת החקיקה.

במהלך שנת 2018 נדרשה רשות המסים לעניין ופרסמה שני חוזרים – חוזר 5/2018 וחוזר 07/2018.

מטרת החוזרים היא להגביר את הודאות ביחס לאופן מיסוי הפעילות המתייחסת למטבעות הווירטואליים.

כמו כן פורסמה עמדה חייבת בדיווח מס' 32/2017 בנושא מיסוי "מטבעות וירטואליים" וכן פרסמה החלטת מיסוי מספר 0209/18 העוסקת באופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים.

השינויים הינם מרחיקי לכת ומגבילים באופן מהותי את האפשרות לקבלת הטבות של חברה משפחתית ואת ה"תנועה החופשית" של כניסה ויציאה מתחולת הסעיף שהיתה קיימת עד ליום התחילה.

כמו כן, רשות המיסים פירסמה ביום 19 במאי 2014 חוזר מס הכנסה מס' 1/2014 בעניין הוראות סעיף 64א לפקודה לעניין חברה משפחתית בעקבות תיקון מס' 197 לפקודה (להלן: "החוזר"). החוזר מציג דגשים באשר להוראות הסעיף בנוסחו המתוקן ומבהיר את עמדת רשות המיסים בנוגע להוראות התחולה והתחילה.

במסגרת תיקון 245, בנוסף להרחבה לעניין הקרבה הנדרשת בין בעלי המניות בחברה משפחתית, נערכו בסעיף 64א לפקודה העוסק בחברה משפחתית מספר תיקונים, שעיקרם יוצגו בהמשך.

חברה שקופה

במסגרת תיקון מס' 132 נקבע כי הוראות סעיף 64א לפקודת מס הכנסה המתייחסות לחברה משפחתית יבוטלו והוראות אלה יוחלפו בהוראות סעיף 64א1 לפקודת מס הכנסה, אשר מתייחסות לאופן חיוב המס של "חברה שקופה".

עם זאת נציין כי לשם ביטול הוראות סעיף 64א לפקודת מס הכנסה והחלת הוראות סעיף 64א1 לפקודת מס הכנסה יש להתקין תקנות שטרם הותקנו עד כה. יתרה מכך, במסגרת הצעת החוק לתיקון 197 לפקודה היתה כוונה אף לבטל את הוראות 64א1 אך הוראות סעיף זה הושארו בסופו של דבר על כנם (כאמור ללא תחילה בשל אי התקנת התקנות).

במסגרת תזכיר חוק שפורסם להערות הציבור בינואר 2018, מוצע לבטל את סעיף 64א1.

להרחבה בנושא חברה שקופה ראה מדריך המס לשנת 2009.