מדריך היערכות במסים

 18.9 החלטת מיסוי 7425/20 – שני מפעלים תעשייתיים בבעלות חברה -החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

  1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") העוסקת בייצור מוצרים המיוצרים בשני מפעלים בבעלותה של החברה, מפעל אחד באזור שאינו אזור פיתוח א' ומפעל באזור פיתוח א', לשני המפעלים פעילות נפרדת שאינה כרוכה ישירות זו בזו.
  2. הכנסות החברה משני המפעלים יחד עומדות בתנאי מפעל בר תחרות הקבוע בסעיף 18א לחוק לעידוד השקעות הון. כאשר אחד המפעלים מוכר מוצרים רק בישראל והמפעל השני מוכר בישראל ומחוץ לישראל.
  3. החברה מנהלת את שני המפעלים בנפרד כלהלן:

3.1       המוצרים המיוצרים בכל מפעל שונים זה מזה באופן משמעותי.

3.2       תפעול נפרד הן ברמה הניהולית והן ברמה החשבונאית – כל מפעל מהווה יחידה נפרדת ועצמאית.

3.3       המפעלים פועלים כל אחד במנותק לחלוטין מפעילותו של האחר.

3.4       תהליכי הייצור בכל אחד מהמפעלים שונים באופן מהותי.

3.5       כל מפעל ממוקם באזור פעילות שונה ונפרד.

3.6       לכל מפעל יש הנהלה נפרדת ועובדים נפרדים.

3.7       כל מפעל כפוף לבקרות נפרדות ולאישורים רגולטוריים שונים.

3.8       מפעל המוצרים מהווה לקוח של מפעל החומרים אך ישנם לקוחות נוספים למפעל החומרים השונים מלקוחות מפעל המוצרים.

פרטי הבקשה:

לקבוע האם המפעלים מהווים מפעל תעשייתי אחד או שני מפעלים תעשייתיים נפרדים לצורך יישום הוראות החוק ובדיקת תנאי בר תחרות.

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. לאחר בחינת המצג העובדתי ובהתאם לעקרונות שנקבעו במסגרת חוזר מס הכנסה 3/2019 שעניינו "דגשים לעניין הפרדה או איחוד מפעלים", נקבע שמודבר בשני מפעלים תעשייתיים נפרדים ובדיקת תנאי החוק לצורך קביעת הזכאות להטבות מס מכוחו תבוצע לכל מפעל בנפרד.
  2. החברה תהא רשאית לתבוע הטבות מס רק לגבי מפעל שמתקיימים בו בשנת המס הוראות סעיף 18א לחוק (מפעל בר-תחרות). בדיקת מפעל בר תחרות תבוצע באופן נפרד לכל מפעל והיא לא תבוצע באופן מאוחד לשני המפעלים. הטבות המס יינתנו רק בגין ההכנסה החייבת של המפעל שעומד בתנאי מפעל בר תחרות באותה שנה ובכפוף לעמידה ביתר תנאי החוק.
  3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.