מדריך היערכות במסים

18.3.5  מיסוי הרווחים הכלואים עד לתום שנת המס 2011

כפי שפורט לעיל, חלוקת דיבידנד שמקורו בהכנסות פטורות ממס מכח החוק, הביא לחבויות מס גבוהות הנובעות מהשלמת מס החברות. לפיכך, חברות נמנעו מלחלק את הרווחים הפטורים ודחו את חלוקת הרווחים לבעלי המניות למועד בלתי ידוע. על מנת להביא לכך שחברות יתנהלו משיקולים עסקיים ולא משיקולי מס ולהגשים את מטרת החקיקה המקורית, הוחלט לקבוע כהוראת שעה, מנגנון שיתמרץ את החברות להפשיר את הרווחים הפטורים (להלן – "הרווחים הכלואים"). 

ביום 5 בנובמבר 2012 אושר תיקון 69 לחוק אשר במסגרתו נקבעה הוראת שעה שמטרתה לעודד חברות לשלם מס מופחת בשל רווחים פטורים שהצטברו בחברה.

המוצע תיקון 69 לחוק לעידוד השקעות הון בא לאפשר לחברה לשלם מס חברות על הכנסה שהושגה בתקופה שבה הייתה פטורה ממס כאמור לעיל, בשיעורים מופחתים, שלא יפחתו מ-6% שהינו שיעור המס המינימאלי לפי החוק החדש למפעל מועדף רגיל, וזאת למשך שנה אחת מיום פרסום החוק (כלומר עד ליום 12  בנובמבר 2012). על הכנסות פטורות שלא ישולם עליהן מס לפי החוק המוצע, ישולם בעתיד מס חברות בהתאם לשיעורים ולמועדים הקבועים בסעיף 47 לחוק.

שיעור המס המוטב ייקבע בהתאם לחלק ההכנסה שאותה מבקשת החברה להפשיר, ביחס לכלל הכנסתה הפטורה, כך שככל שחברה תבקש להפשיר חלק גדול יותר מהכנסתה כך תגדל הטבת המס לה תהא זכאית.

שיעור הטבת המס המזערית לה תזכה החברה הינו 30% בעוד ששיעור הטבת המס המרבית יהיה 60%. כפועל יוצא מן האמור שיעור מס החברות המוטב אשר בו יחויבו החברות אשר יבחרו בהפשרתם של הרווחים ה"כלואים" יהיה בטווח שבין 70% ל-40% משיעור מס החברות שהיה אמור לחול אלמלא הוראת השעה,  והכול בהתאם לנוסחה הבאה:

שיעור ההטבה = 30% + 30% * יחס ההפשרה

לעניין זה "יחס ההפשרה" הינו – 

חלק ההכנסה הצבורה אותה מבקשת החברה לחלק

סך ההכנסה הצבורה

"הכנסה צבורה" – הכנסה פטורה כאמור שנצברה עד ליום 31.12.2011 וטרם שולם עליה מס חברות למעט חבות במס בשל סכום שניתן לתאגיד המוחזק על ידי החברה בשיעור של 25% או יותר, או שנזקף לחובתו , במישרין או בעקיפין, לרבות רכישתו מצד שלישי.

יצוין כי לצורך קבלת שיעור המס המוטב נדרשת עמידה בין היתר בתנאים הבאים:

החברה שילמה את מס החברות המופחת כאמור לעיל בתוך 30 יום ממועד הבחירה.

החברה השקיעה "השקעה מיועדת" במהלך תקופה של חמש שנים שתחילתן בשנת המס שבה חל מועד הבחירה, במפעל תעשייתי לשם אחד או יותר  מאלה –

רכישת נכסים יצרניים, למעט בניינים;

השקעה במחקר ופיתוח בישראל;

תשלום שכר עבודה בגין העסקת עובדים חדשים שנוספו למפעל, ביחס למספר העובדים שהועסקו בשנת המס 2011, למעט שכר עבודה לנושא משרה בחברה.

לעניין זה, "השקעה מיועדת" תהיה בסכום השווה ל-30% מההכנסה הצבורה הנבחרת כשהוא מוכפל ב"יחס ההפשרה" ובשיעור מס החברות שהיה חל על אותה הכנסה לפי סעיף 47, בשנה שבה הופקה, אילולא הייתה פטורה ממס חברות בשנה זו. לגבי חברה שחל עליה שיעור המס המזערי, סכום ההשקעה יהיה סכום הטבת המס (שיעור מס החברות שהיה חל על ההכנסה לפי הוראות סעיף 47 פחות שיעור המס המזערי, מוכפל בהכנסה הצבורה הנבחרת) שקיבלה החברה בשל שיעור המס המזערי בניכוי הסכום המתקבל ממכפלת 30% במס החברות שהיה חל על ההכנסה לפי הוראות סעיף 47, ובהכנסה הצבורה הנבחרת.

יובהר כי במידה ולא ביצעה החברה את מלוא ההשקעה המיועדת עד תום תקופת ההטבה, תחויב במועד זה על ההכנסה הצבורה הנבחרת, במס חברות נוסף על המס לפי סעיף 52א(ג), בגובה ההפרש שבין ההשקעה המיועדת לבין ההשקעה שהשקיעה בפועל.

אדם אשר קיבל דיבידנד מההכנסה הצבורה של החברה בניכוי מס החברות המוטב החל עליה כאמור, יהיה חייב עליו במס של  15% כמו כן, החברה מחלקת הדיבידנד תנכה מס במקור ממקבל הדיבידנד ויחולו ההוראות המתייחסות לניכוי מס במקור.

חברה הבוחרת לשלם מס חברות מופחת כאמור לעיל נדרשה למלא את טופס שנקבע לעניין זה (טופס מספר 969) בשני העתקים ולהגישו לפקיד השומה בה מתנהל תיקה וכן למחלקת חוקי עידוד ברשות המסים.

חרף האמור לעיל מן הראוי להסב את תשומת הלב להחלטת מיסוי

 4457/12 אשר במסגרתה נקבע כי חברה פרטית תושבת ישראל אכן תוכל לשלם את מס החברות המופחת ללא ביצוע השקעה מיועדת, וזאת למרוֹת שהחברה אינה עוסקת עוד בפעילות עסקית ואף אינה עתידה לבצע "השקעה מיועדת".