מדריך היערכות במסים

17.7     דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל

            חוזר מס הכנסה 23/2004

  1. רקע

עם המעבר לשיטת המיסוי הפרסונלית מחוייבות במס כלל ההכנסות של תושבי ישראל, לרבות ההכנסות שמקורן מחוץ לישראל.

פקודת מס ההכנסה קובעת כי כל יחיד חייב בהגשת דוח שנתי אלא אם הוא פטור במפורש מלעשות כן במסגרת תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988 (להלן:"התקנות") או בהוראה אחרת.

כתוצאה מכך, אילולא מנגנון הדיווח המקוצר שנתאר להלן, קיומן של הכנסות שמקורן מחוץ לישראל היה מבטל לרבים מהנישומים היחידים את האפשרות להנות מפטור מהגשת דוח שנתי מלא. במטרה להקל על חלק ניכר מן היחידים תושבי ישראל בעלי הכנסות שמקורן מחוץ לישראל פותח מנגנון "דיווח מקוצר". יודגש כי הדיווח המקוצר אינו מהווה דו"ח מס לעניין השומה ובסמכותו של פקיד השומה לדרוש הגשת דו"ח שנתי מלא.

חשוב לציין כי בתקנות קיימים סייגים לפטור מהגשת דו"ח. במסגרת תיקון התקנות, החל משנת 2013, צומצם הפטור מהגשת דו"ח ונוספה חובת הגשה דוח שנתי במקרים הבאים:

(א)   נישומים החייבים ב"מס ייסף"-יחיד ו/או בן זוגו חייבים במס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה (מי שהכנסתו החייבת כהגדרתה בסעיף 121ב(ה) עולה על 698,280₪ נכון לשנת 2023).

(ב)   מי שמחזור המכירות מניירות ערך הנסחרים בבורסה שאינם פטורים ממס, עולה על הסכום הקבוע בסעיף 121ב לפקודה (698,280 ₪ נכון לשנת 2023). 

(לפירוט נוסף אנא ראה פרק 9 במדריך המס).

  1. מי רשאי לדווח במסגרת הדיווח המקוצר

כאמור, קיומן של הכנסות מחו"ל מחייב בהגשת דוח שנתי, וזאת מכיוון שלא נוכה מהכנסות אלו מס במקור בישראל.

עם זאת, לגבי יחידים שאלמלא הכנסת החוץ שלהם היו פטורים מהגשת דוח שנתי קיימת אפשרות לדיווח מקוצר כאמור, ובתנאי שיעמדו בדרישה הכפולה שמציב מנגנון הדיווח המקוצר:
(א)       מילוי שובר הדיווח המקוצר ובו פרטים על ההכנסות מחו"ל.

(ב)       תשלום המס המתחייב בהתאם לסכום שדווח בשובר.

  1. ההכנסות עליהן ניתן לדווח במסגרת הדיווח המקוצר ושיעור המס החל עליהן

המשותף לכל ההכנסות הנכללות במסגרת הדיווח המקוצר הוא שיעור המס המוגבל שנקבע כי יחול עליהן. לגבי הכנסות אלו מבהיר חוזר מס הכנסה כי דרישת ניכוי הוצאות או זיכוי בגין מס זר עשויה לגרור חיוב במס בהתאם למדרגות המס הקבועות בפקודה, במקום שיעור המס המוגבל.

אופן ביצוע הדיווח המקוצר

כדי לבצע את הדיווח המקוצר יש לפנות לפקיד השומה ולמלא טופס 5329ב "פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד", ולאחר מכן, מקבלים שוברי דיווח מקוצר ממלאים את אותם שוברים ומשלמים את המס בהתאם (והכל לא יאוחר מיום 30.4 של שנת-מס העוקבת לשנת הדיווח).

להלן נפרט את ההכנסות השונות ושיעורי המס המוגבלים שיחולו עליהן בשנת המס 2023:

 

ההכנסה

מס (*)

הערות לשיעור המס

ריבית על תכניות חסכון ופקדונות בתאגיד בנקאי בחו"ל

25%

בתנאי שאין מדובר בהכנסה מעסק בידי הנישום, שהיא אינה רשומה בפנקסי עסק, אינה חייבת ברישום כאמור, ולא נוכו הוצאות בגינה

ריבית על ניירות ערך זרים

25%

ריבית ודמי ניכיון

הכנסות מפעילות נושאת פרסים והגרלות

35%

בתנאי שלא נתבע ניכוי הוצאות, קיזוז הפסד, זיכוי או פטור ממס

דיבידנדים מחבר בני אדם תושב חוץ – ניירות ערך נסחרים

25% (1)

 

דיבידנדים מחבר בני אדם תושב חוץ – ניירות ערך שאינם נסחרים

25%(1)

הדיווח המקוצר אינו חל על הכנסה לפי סעיף 75ב' לפקודה ("דיבידנד רעיוני")

רווח הון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בחו"ל – ניירות ערך של חברה ישראלית

 25% (1) (2)

בתנאי שלא נתבעו הוצאות מימון

רווח הון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בחו"ל – ניירות ערך זרים

 25% (1) (3)

בתנאי שלא נתבעו הוצאות מימון

הכנסות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל

15%

בתנאי שלא נתבעו הוצאות, קיזוז הפסדים או פטור ממס למעט פחת וניכוי בשל פחת.

 

(1)       "בעל מניות מהותי" חייב בשיעור מס של 30% (לעניין הגדרת "בעל מניות מהותי" ראה סעיף 12.1 למדריך המס).

(2)       רווח ההון שנצמח עד ליום 1.1.2003 – פטור ממס. רווח ההון אשר נצמח החל מיום 1.1.2003 חייב בשיעור 25% / 30%, לפי העניין.

(3)       רווח ההון שנצמח עד ליום 31.12.2004 חייב במס בשיעור של 35%. רווח ההון אשר נצמח החל מיום 31.12.2004 חייב בשיעור 25% / 30%, לפי העניין.

בחוזר מ"ה 23/2004 הובאו פרטים נוספים לגבי אופן פעולת מנגנון הדיווח המקוצר, מעמד התשלום במסגרת הדיווח המקוצר, אופן תרגום ההכנסות ממט"ח לשקלים חדשים, דיווח על הכנסות מחו"ל על ידי "יחיד מוטב" ונושאים נוספים.