מדריך היערכות במסים

17.2.8       החלטת מיסוי 4968/16 מיום 8.2.2016 – תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל)

יחיד תושב מדינה זרה, הגיע במהלך שנת 2004 לביקור בישראל כחלק מתוכנית אולפן ושהה בישראל 180 ימים במהלך אותה שנה. בשנת 2005 הגיע בשנית לישראל ובאותה עת קיבלת תעודת עולה ממשרד הפנים, התגורר בישראל, למד עברית ופתח חשבון בנק ישראלי. בחודש אוגוסט 2006 התגייס לצה"ל, כאשר עם תום שירותו הצבאי בתחילת שנת 2009 חזר למדינה הזרה. כעבור מספר חודשים במהלך חודש יולי 2009 שב היחיד לישראל במטרה להשתקע בה.

היחיד ביקש לראותו כ"תושב ישראל לראשונה" כמשמעותו בסעיף 14(א)  לפקודה, החל מאוקטובר 2009, ולקבוע כי לא יראו בו כתושב ישראל במועד מוקדם יותר בהתאם לתקנה 3(3) לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס"ו – 2006 (להלן: "התקנות").

הוחלט לדחות את בקשתו של היחיד מכיוון שעל פי הנתונים הוא עשוי להיחשב כתושב ישראל לראשונה במועד מוקדם יותר, ולכל המאוחר בשנת 2005. כמו כן, נקבע כי תקנה 3(3) לתקנות לא תחול בעניינו, ממספר טעמים: הראשון – היחיד הגיע לישראל עובר למועד תחילת התקנות (1.1.2006). השני – היחיד הגיע לישראל למעלה משנה קודם למועד תחילת שירותו הצבאי והשלישי – התקנות שכןחלות על יחיד שהינו עולה חדש, ובמקרה דנן היחיד קיבל תעודת עולה עובר לשירותו הצבאי.