מדריך היערכות במסים

17.2.6 החלטת מיסוי 5237/14 מיום 17.09.14- עובדי Relocation- החלטת מיסוי בהסכם

חברה אשר מחזיקה בחברות בנות אשר רשומות ומאוגדות במדינות שונות בעולם והינן תושבות לצרכי מס של מדינות החתומות עם מדינת ישראל על אמנות למניעת כפל מס. החברה נוהגת לשלוח מעת לעת עובדים לעבוד בחברות הקשורות בחו"ל, כאשר אלו מלווים ע"י בני זוגם ובילדיהם הקטינים. במהלך השנים החברה הקצתה ותמשיך להקצות בעתיד לעובדים שבחו"ל, במספר סבבים, אופציות הניתנות למימוש למניות החברה וזכויות חסומות למניות, זאת בהתאם לשלושה מסלולים:

 1. המסלול ההוני של סעיף 102 לפקודה.
 2. המסלול הפירותי של סעיף 102 לפקודה (מסלול הכנסת עבודה) כנוסחו לאחר תיקון מס' 132.
 3. סעיף 102 לפקודה כנוסחו הישן לפני תיקון 132.

בגין מימוש הזכויות שהוקצו לעובדים בחו"ל, לרוב יוטל מס במדינות הזרות אליהן הועברו במסגרת העבודה.

רשות המסים נתבקשה לקבוע את מועד ניתוק התושבות של עובדי חו"ל לצרכי האמנות למניעת כפל מס בין ישראל לבין מדינות האמנה אליהן נשלחו עובדי חו"ל, ואת הסדר המס אשר יחול על הקצאת הזכויות במסלולים השונים לעובדי חו"ל של החברה.

בהחלטה נקבעו מועדים שונים ל"יום הניתוק", בהתאם לקריטריונים הבאים:

 1. לעובד אין "בית קבע" בישראל אך יש לו "בית קבע" במדינת האמנה, והוא ובני משפחתו התגוררו במדינת האמנה תקופה שלא פוחתת מ-3 שנים מיום המעבר למדינת האמנה.
 2. במידה ולעובד "בית קבע" בישראל ו"בית קבע" במדינת האמנה.
 3. לעובד אין "בית קבע" בישראל ואין לו "בית קבע" במדינת האמנה ולא ניתן לקבוע היכן מרכז האינטרסים החיוניים, כמשמעות מונח זה באמנה, הדוק יותר.

עוד הוחלט כי יראו עובד כתושב מדינת האמנה אליה נשלח, לעניין ניכוי מס במקור על הכנסותיו משכר וזכויות המתקבלות מהחברה ו/או מחברה קשורה ולכל עניין עליו חלה האמנה ולעניינים אלו בלבד, זאת בתנאי שלאורך תקופת הניתוק מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • לעובד בית קבע מחוץ לישראל בו הוא מתגורר ועימו מתגוררים בן/בת זוגו וילדיו הקטינים.
 • ילדיו הקטינים בגילאים 4-18 רשומים ולומדים במסגרות חינוכיות במדינת האמנה.
 • העובד שהה בישראל פחות מ-65 ימים בכל שנת מס בתקופת הניתוק.
 • כל אחד מבני משפחתו של העובד שהה בישראל פחות מ-80 יום בכל שנת מס בתקופת הניתוק.
 • העובד ימציא אישור תושבות לצרכי האמנה מרשויות המס באותה המדינה לכל שנות המס בתקופת הניתוק.
 • העובד מגיש דוחות מס ו/או מנוכה מהכנסתו מס במקור באותה מדינה.
 • העובד דיווח לחברה על שינויים מהותיים שחלו במצבו בתקופה בה שהה בחו"ל.