מדריך היערכות במסים

17.2.4  החלטת מיסוי  4387/13  מיום 5.1.14- הבהרה בעניין ניתוק תושבות של יחיד לצרכי אמנה

בני זוג עזבו את ישראל בשנת  2010. בן הזוג הועסק בחברה תושבת המדינה הזרה, שהינה חברת בת של חברה ישראלית. לאחר הגעתו למדינה הזרה קיבל בן הזוג הכרה כתושב המדינה הזרה לצרכי מס והוא מגיש דיווח על הכנסותיו באופן סדיר לרשויות המס במדינה הזרה. לאחר עזיבת היחיד את מדינת ישראל הוא ממשיך בתפקיד התנדבותי בשירות מדינת ישראל וכתוצאה מכך הוא צפוי לשהות בישראל עד כ-90 ימים בשנה.

היחיד אינו נמנה על הגדרת יחידים כתושבי ישראל כאמור בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס"ו-2006. בשנת 2011 שהה היחיד בישראל 23 ימים ובשנת 2012 שהה היחיד בישראל 55 ימים בת זוגו שהתה בישראל מספר ימים דומה.

הוחלט כי היחיד ובת זוגו ייחשבו כתושבי חוץ לעניין האמנה, החל מיום 1 בינואר 2011, ובלבד שנתקיימו תנאים מסוימים. האישור שניתן הינו לצרכי האמנה בלבד, ואינו קובע דבר בסוגיית ניתוק תושבותו של היחיד ו/או מעמדו כתושב חוזר לעניין פקודת מס הכנסה.