מדריך היערכות במסים

17.2.12  מבחן התושבות לגבי חבר בני אדם

הגדרת תושב ישראל לגבי חבר בני אדם ערב הרפורמה (תיקון 132 לפקודה) הייתה, חבר בני אדם שהתקיים בו אחד מאלה:

(1)       חבר רשום בישראל ועיקר פעילותו בישראל.

(2)       חבר שהשליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל.

לאחר התיקון, חבר בני אדם ייחשב "תושב ישראל" אם התקיים בו אחד מאלה:

(1)       הוא התאגד בישראל;

(2)       השליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל (להרחבה בעניין זה ר' סעיף 17.3).

התיקון הרחיב את הגדרת תושב ישראל לגבי חבר בני אדם, מספיק שחבר בני אדם התאגד בישראל בכדי להיחשב כתושב ישראל ואין צורך במבחן נוסף שהיה קיים ערב התיקון הדורש גם שעיקר הפעילות הינה בישראל.

במסגרת תיקון 168, התווסף חריג לעניין "שליטה וניהול" על ידי מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק (ראה סעיף 17.14.2 להלן).