מדריך היערכות במסים

16.5  ניכוי מס במקור מתשלום סוגי שכר מסוימים – שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד, שכר דירקטורים
ושכר ספורטאים

אדם (למעט יחיד המשלם שכר כאמור שלא בתחום עסקו או משלח ידו) המשלם:

א.    שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד או שכר דירקטורים –  ינכה משכר זה מס בשיעור המס השולי המקסימלי ליחיד (47% נכון לשנת 2022),

ב.         שכר ספורטאים – ינכה משכר זה מס בשיעור של 30%.

אלא אם כן הציג נותן השירות אישור בכתב מאת פקיד השומה בדבר ניכוי מס במקור בשיעור מופחת או בדבר פטור מניכוי מס במקור.

לפירוט הגדרות השכר כאמור, ראה צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), התשכ"ז-1967 (להלן: "הצו").

"שכר מעניקי שירותי משרד" – סכומים המשתלמים למקבל על ידי חייב, לרבות החזר הוצאות ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בעד תרגום בכתב או בעל פה, כתבנות, ניהול חשבונות, תכנון או תכנות למחשבים או למיכון, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין בתשלומים חד-פעמיים ובין בתשלומים תקופתיים, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי לפי תקנות ניכוי ממשכורת." (ההדגשות אינן במקור פ.ק.)