מדריך היערכות במסים

16.15 הוראות ניכוי מס במקור לגבי קרנות חוץ (ETF)

במסגרת סעיף 33 לחוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 23) התשע"ד 2014 ולתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ) תשע"ו 2016 הוסדרו הנחיות ניכוי מס במקור לגבי קרנות חוץ.

לעניין זה, תצוין הנחייתה של רו"ח (עו"ד) נעמה שואן, מנהלת מיסוי שוק ההון בחטיבה המקצועית ברשות המיסים, המפרטות את הוראות ניכוי המס במקור בגין קרנות החוץ המבקשות לרשום את יחידותיהן למסחר בבורסה בישראל.

  • להלן עיקרי הדברים כפי שהובאו במסגרת ההנחיה: קרן חוץ היא מכשיר פיננסי שנועד לעקוב באופן פאסיבי אחר מדדים של מניות, אג"ח וסחורות בחו"ל בלבד. קרן החוץ אינה מבטיחה תשואה למדד אלא מתחייבת לעשות את מיטב המאמצים להשגת אותה תשואה.
  • בהתאם לתיקון מס' 23 כאמור לעיל, קרן חוץ הינה יחידה כמשמעותה בחוק. על כן, לצורכי ניכוי מס במקור יחולו על קרן החוץ ההוראות הרלוונטיות אשר חלות על נייר ערך נסחר בפקודת מס הכנסה ובכלל זה:

א. רווח הון – ברכישה או מכירה של קרן חוץ יחולו הוראות ניכוי מס במקור בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או רווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002.

ב. חלוקת רווח – לחבר בני אדם ינוכה מס בשיעור מס חברות. ליחיד ינוכה מס בשיעור שנקבע בסעיף 125ב(1) ותושבי חוץ יהיו פטורים מניכוי מס במקור.

ג. זיכוי בגין מיסי חו"ל – זיכוי מס זר ששולם בגין חלוקת רווחים בלבד מקרן החוץ.