מדריך היערכות במסים

16.14 ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל – הודעת מנהלת מחלקת ניכויים ברשות המסים

ביום 3 ביוני 2019 פורסמה הודעתה של הגברת ורד בכר, רו"ח, מנהלת מחלקת ניכויים ברשות המיסים, לפיה ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת הגמל תחויב ב-40% שיעור ניכוי מס במקור במידה ותופר העמידה בתנאי שנקבעו והכל בהתאם לתקנות מס הכנסה.

לעניין זה, יצוין כי בעת עמידה בכל התנאים המצטברים שנקבעו בהודעה הרי שאין חובת ניכוי מס במקור בגין הסכומים המוחזרים על ידי קופת הגמל למעסיק. למען הסר ספק, המעסיק לא יוכל לדרוש כהוצאה את התשלומים שהופקדו על ידו והושבו לו מאת קופת גמל.