מדריך היערכות במסים

 

15.3.4   מימון בינחברתי עובר ולאחר ביטול חוק התיאומים ולאחר תיקון 164 ותיקון 185

 • לאור תיקון סעיף 3(י) לפקודה, נבקש לסקור את השלכות התיקון ותוצאותיו במספר מצבים של מימון בינ-חברתי – האם נכנס בתחולת סעיף 3(י) לפקודה ותוצאות המס הנובעות מכך והכל כמפורט להלן.

  הלוואות בין חברות תושבות ישראל (בהנחה ועל החברות מוחלות הוראות חוק התיאומים בשנת 2007)

  • הלוואות שניתנו בריבית בשיעור שנקבע בתקנות ולמעלה מכך

  עובר לביטול חוק התיאומים

  הלוואות בינחברתיות אשר ניתנו בריבית אשר נקבעה בתקנות או למעלה מכך, לא יכנסו בתחולתו של סעיף 3(י). בידי נותן ההלוואה תהיה הכנסה מריבית אשר תתחייב במס חברות.

   

  לאחר ביטול חוק התיאומים ולאחר תיקון 164

  הלוואות בינחברתיות אשר ניתנו בריבית אשר נקבעה בתקנות או למעלה מכך, לא יכנסו בתחולתו של סעיף 3(י). בידי נותן ההלוואה תהיה הכנסה מריבית אשר תתחייב במס חברות.

  • הלוואות שניתנו ללא הצמדה למדד וללא ריבית (ולא הונפק כנגדן שטר הון)

  עובר לביטול חוק התיאומים

  הלוואות בינ-חברתיות אשר ניתנו בריבית הנמוכה משנקבע בתקנות יכנסו בתחולתו של סעיף 3(י). הפרש הריבית כאמור בתקנה 2 לתקנות ייחשב הכנסה החייבת במס בשיעור של 40% בידי נותן ההלוואה ללא זכות לפטור, ניכוי או לקיזוז כלשהם בשל המס כאמור.

  לאחר ביטול חוק התיאומים ולאחר תיקון 164

  הלוואות בינחברתיות אשר ניתנו בריבית הנמוכה משנקבע בתקנות יכנסו בתחולתו של סעיף 3(י). הפרש הריבית כאמור בתקנה 2 לתקנות ייחשב הכנסה הניתנת לקיזוז החייבת במס חברות לפי סעיף 2(4) לפקודה בידי נותן ההלוואה.

  בהתאם לתיקון התקנות, הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה שתחול על הלוואות אלה תהיה שיעור עליית המדד עד ליום 31.12.2010 וזאת במידה וההלוואה ניתנה לפני יום התחילה (יום פרסום התיקון לתקנות) ומיום זה ועד פרעון ההלוואה הריבית שתחול על ההלוואה תהיה ריבית בשיעור הקבוע בתקנה 2 לתקנות בתקופה הרלוונטית (2.90% בשנת 2023).

  במידה וההלוואה ניתנה לאחר יום התחילה, הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה שתחול על ההלוואה תהיה ריבית בשיעור הקבוע בתקנה 2 לתקנות בתקופה הרלוונטית (2.90% בשנת 2023) מיום מתן ההלוואה ועד לפרעונה.

  • הלוואות שניתנו עם הצמדה למדד אך בריבית הנמוכה משיעור הריבית שנקבע בתקנות

  עובר לביטול חוק התיאומים

  הלוואות בינחברתיות שניתנו עם הצמדה למדד אך בריבית הנמוכה משיעור הריבית שנקבע בתקנות לא יכנסו בתחולתו של סעיף 3(י) לפקודה שכן בהתאם לתקנה 2 לתקנות שיעור הריבית למי שהוראות חוק התיאומים חלות עליו יהיה שיעור עליית המדד בלבד.

  לאחר ביטול חוק התיאומים ולאחר תיקון 164

  הלוואות בינחברתיות שניתנו עם הצמדה למדד אך בריבית הנמוכה משיעור הריבית שנקבע בתקנות יכנסו בתחולתו של סעיף 3(י) לפקודה. הפרש הריבית כאמור בתקנה 2 לתקנות יהיה הכנסה הניתנת לקיזוז החייבת במס חברות לפי סעיף 2(4) לפקודה בידי נותן ההלוואה.

  בהתאם לתיקון התקנות, הלוואות אלה לא יכנסו בתחולתו של סעיף 3(י) לפקודה עד ליום 31.12.2010 וזאת במידה וההלוואה תינתן לפני יום התחילה (יום פרסום התיקון לתקנות) ומיום זה ועד פרעון ההלוואה הלוואות אלה יכנסו בתחולתו של סעיף 3(י) ויחויבו בתוספת ריבית בהתאם לשיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות בתקופה הרלוונטית (2.90% בשנת 2023).

  במידה וההלוואה תינתן לאחר יום התחילה, ההלוואה תיכנס בתחולתו של סעיף 3(י) לפקודה החל מהיום בו ניתנה. הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה שתחול על ההלוואה תהיה בשיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות בתקופה הרלוונטית (2.90% בשנת 2023).

  • הלוואות שניתנו כנגד הנפקת שטר הון

  עובר לפרסום ביטול חוק התיאומים (5 במרץ 2008)

  הלוואות בינחברתיות אשר ניתנו ללא ריבית וללא הצמדה כנגד הנפקת שטר הון לא יכנסו בתחולתו של סעיף 3(י) לפקודה שכן ההלוואה תחשב לנכס קבוע בידי המלווה בהתאם להוראות חוק התיאומים.

  הלוואות אלה לא יכנסו בתחולת סעיף 3(י) לפקודה משנת 2008 ואילך בהתאם להוראות סעיף 3(י)(11) כמפורט בסעיף 15.3.2 לעיל.

  לאחר ביטול חוק התיאומים ולאחר תיקון 164 ותיקון 185

  ככלל, הלוואות בינחברתיות אשר ניתנו ללא ריבית וללא הצמדה כנגד הנפקת שטר הון יכנסו בתחולתו של סעיף 3(י) לפקודה והפרש הריבית כאמור בתקנה 2 לתקנות יהיה הכנסה הניתנת לקיזוז החייבת במס חברות לפי סעיף 2(4) לפקודה בידי נותן ההלוואה.

  על מנת לא להיכנס בתחולת סעיף 3(י) לפקודה על שטר ההון לעמוד בתנאים שנקבעו בסעיף 3(י)(10) לפקודה כמפורט בסעיף 15.3.2 לעיל.