מדריך היערכות במסים

15.3.3   תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)) (תיקון), התשס"ט-2009

ביום 17 בספטמבר 2009 פורסם תיקון לתקנות בעקבות תיקונו של סעיף 3(י) לפקודה.

לעניין התיקון, "יום התחילה" – החל מ-1 בחודש שלאחר פרסום התיקון, קרי 1 באוקטובר 2009.

עיקרי התיקון הינם כדלקמן:

 

  1. שיעור הריבית לעניין תקנה 2 לתקנות

החל מיום התחילה ועד ליום 31.12.2009 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות יהא 3.3% (ללא הצמדה למדד) חלף שיעור עליית המדד בתוספת 4% שהייתה קבועה עד לתיקון.

תקנה 5א(א) לתקנות קובעת, כי היה ושיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים, שמפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה "שיעור עלות האשראי המרבי" בסעיף 5 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993, שפורסם לאחרונה לפני חודש דצמבר בשנה פלונית שונה מ-4.40%, יהיה שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לשנת המס הבאה שיעור הריבית שפורסם כאמור, כשהוא מוכפל ב-75%; הסכום המתקבל יעוגל למאית האחוז הקרובה.

יושם אל לב, כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה נקבע בהתאם ל-"שיעור עלות האשראי המרבי" ללא הכפלתו ב-75%. 

 תקנה 5א(ב) לתקנות קובעת, כי שר האוצר יפרסם בהודעה ברשומות את שיעור הריבית המחושב. להלן יפורטו שיעורי הריבית פי שפורסמו ברשומות על ידי שר האוצר:

שנה

שיעור הריבית 3(י)

2010

3%

2011

3.8%

2012

4.68%

2013

4.1%

2014

3.23%

2015

3.05%

2016

2.56%

2017

2.56%

2018

2.61%

2019

2.56%

2020

2.62%

2021

2.45%

2022

2.42%

2023

2.90%

 

(1) בהתאם לי"פ 6078 שפורסם ביום 19 באפריל 2010.

(2) בהתאם לק"ת 7093 שפורסם ביום 23 בפברואר 2012.

(3) בהתאם לק"ת 7093 שפורסם ביום 23 בפברואר 2012.

(4) בהתאם לק"ת 7200 שפורסם ביום 1 בינואר 2013.

(5) בהתאם לק"ת 7325 שפורסם ביום 6 בינואר 2014.

(6) בהתאם לק"ת 7472 שפורסם ביום 1 בינואר 2015.

(7) בהתאם לק"ת 7627 שפורסם ביום 7 במרץ 2016.

(8) בהתאם לק"ת 7754 שפורסם ביום 1 בינואר 2017.

(9) בהתאם לק"ת 7916 שפורסם ביום 31 בדצמבר 2017.

(10) בהתאם לק"ת 8135 שפורסם ביום 30 בדצמבר 2018.

(11) בהתאם לק"ת 8315 שפורסם ביום 1 בינואר 2020

(12) בהתאם לק"ת 9014 שפורסם ביום 24 בדצמבר 2020

(13) בהתאם לק"ת 9862 שפורסם ביום 30 בדצמבר 2021

(14)  בהתאם לק"ת 10592 שפורסם ביום 16 במרץ 2023

 

  1. הלוואה Back to Back

על הלוואה שנתן נישום אשר בסמוך לנתינתה התקבלה לידיו הלוואה אחרת, שלא מקרוב, בסכום שאינו נמוך מסכום ההלוואה שנתן ובתנאים זהים (מועדי סילוק הקרן ושיעור הריבית החל על ההלוואה), שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה יהא שיעור הריבית שנקבע בהלוואה, קרי, אף אם שיעור הריבית שנקבע להלוואות יהא נמוך משיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות (2.42% בשנת 2022), הוא שיעור הריבית שיחול.

לעניין זה, "בסמוך" – 14 ימים או פחות לפני או אחרי יום מתן ההלוואה, לפי עניין.

  1. הלוואה במטבע חוץ

על הלוואה שנתן נישום במטבע חוץ יהא שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה, שיעור השינוי בשער החליפין של אותו מטבע חוץ בתוספת 3%.

האמור בסעיף 2 לעיל (הלוואה  (Back to Back, יחול אף על הלוואה במטבע חוץ.

לעניין זה, "מטבע חוץ" – כל אחד מאלה: דולר ארה"ב, דולר קנדי, דולר אוסטרלי, אירו, לירה סטרלינג, פרנק שויצרי, רנד דרום אפריקאי, ין יפני.

  1. על הלוואה שנתן אדם למי שהוראות חלק ב' לחוק התיאומים לא חלו עליו בשנת המס 2007, שתקופת ההלוואה שלה החלה לפני יום התחילה ומועד הפרעון שלה הוא לאחר יום התחילה יהא שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה כמפורט להלן.

לגבי חלק תקופת ההלוואה שתחילתו ביום מתן ההלוואה וסופו ביום 30.09.2009 – שיעור עליית המדד בתוספת 4%.

לגבי חלק תקופת ההלוואה שתחילתו ביום 30.9.2009 וסופו ביום פרעון ההלוואה – שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות בתקופה הרלוונטית.

5. על הלוואה שנתן אדם למי שהוראות חלק ב' לחוק התיאומים חלו עליו בשנת המס 2007, שתקופת ההלוואה שלה החלה לפני יום התחילה ומועד הפרעון שלה הוא לאחר יום התחילה, יהא שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה כמפורט להלן.

לגבי חלק תקופת ההלוואה שתחילתו ביום מתן ההלוואה וסופו ביום 31.12.2010 – שיעור עליית המדד.

לגבי חלק תקופת ההלוואה שתחילתו ביום 31.12.2010 וסופו ביום פרעון ההלוואה – שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות בתקופה הרלוונטית.

 

 

שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות בתקופה הרלוונטית.

 

6. על הלוואה דולרית שנתן אדם למי שהוראות חלק ב' לחוק התיאומים לא חלו עליו בשנת המס 2007, שתקופת ההלוואה שלה החלה לפני יום התחילה ומועד הפרעון שלה הוא לאחר יום התחילה, יהא שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה כמפורט להלן.

לגבי חלק תקופת ההלוואה שתחילתו ביום מתן ההלוואה וסופו ביום 30.09.2009 – שיעור השינוי בשע"ח של הדולר בתוספת 4%.

לגבי חלק תקופת ההלוואה שתחילתו ביום 30.9.2009 וסופו ביום פרעון ההלוואה – שיעור השינוי בשע"ח של הדולר בתוספת 3%.

שיעור השינוי בשע"ח של הדולר בתוספת 3%.

 

  1. על הלוואה דולרית שנתן אדם למי שהוראות חלק ב' לחוק התיאומים חלו עליו בשנת המס 2007, שתקופת ההלוואה שלה החלה לפני יום התחילה ומועד הפרעון שלה הוא לאחר יום התחילה, יהא שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה כמפורט להלן.

לגבי חלק תקופת ההלוואה שתחילתו ביום מתן ההלוואה וסופו ביום 31.12.2010 – שיעור השינוי בשע"ח של הדולר.

לגבי חלק תקופת ההלוואה שתחילתו ביום 31.12.2010 וסופו ביום פרעון ההלוואה – שיעור השינוי בשע"ח של הדולר בתוספת 3%.

שיעור השינוי בשע"ח של הדולר בתוספת 3%.