מדריך היערכות במסים

15.2.3   פחת – סעיף 3 לחוק התיאומים

בהתאם להוראות סעיף 3 לחוק התיאומים עובר לתיקון 20, ניתן היה לשערך את הוצאות הפחת באמצעות חישוב של ניכוי נוסף בשל פחת. שערוך הפחת נעשה מהיום שהנכס סווג כנכס קבוע או כשינוי שלילי ועד לתום שנת המס.

בהוראות המעבר נקבע כי הוראות הסעיף ימשיכו לחול ביחס לנכסים קבועים שהיו נכסים קבועים בידי הנישום לפחות באחת משנות המס 2002 עד 2007, אולם השערוך למדד יבוצע רק עד לתום שנת המס 2007. הוראות דומות נקבעו ביחס לשערוך הפחת בידי נישום בפרק ג' שחלו לגביו הוראות סעיף 18 לחוק התיאומים.

מכוח סעיף 3(א) לחוק התיאומים, הותקנו תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), התשמ"ו-1986 (להלן: "תקנות חוק התיאומים"), הקובעות שיעורי פחת לנכסים מסוימים.

תקנות חוק התיאומים ימשיכו לחול.