מדריך היערכות במסים

15.1   חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס' 20), התשס"ח-2008

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (להלן: "חוק התיאומים") נחקק בשנת 1985 ומטרתו העיקרית הייתה לנטרל את השפעות האינפלציה בחישוב ההכנסה החייבת של נישום, כך שההכנסה המתקבלת לאחר ביצוע ההתאמות על פי החוק הינה במונחים ריאליים לסוף שנה.

כתוצאה מירידת שיעורי המדד במהלך השנים, ירידות שהתבטאו אף במדד שלילי בשנת 2003 ובשנת 2006, הוחלט כי יישום חוק זה אינו רלוונטי יותר וכי אין עוד צורך ביישומו. לפיכך, ביום 5 במרץ 2008 פורסם תיקון מס' 20 לחוק התיאומים (להלן: "תיקון 20"). בהתאם להוראות תיקון 20, שתחולתו מיום 1.1.2008 ואילך (אלא אם כן נקבע במפורש אחרת), מרבית הוראות חוק התיאומים יבוטלו החל משנת 2008, בכפוף להוראות מעבר.

במסגרת פרק זה נסקור את השינויים העיקריים שחלו כתוצאה מביטולו של חוק התיאומים והשלכותיו של הביטול כאמור.

המלצתנו הינה לקרוא פרק זה לאחר קריאת הפרק המקביל לו במדריך המסים "היערכות במסים 2008" כפי שפורסם על ידי משרדנו לשם קבלת הרקע החקיקתי הנדרש ביחס לחוק התיאומים טרם ביטולו.