מדריך היערכות במסים

14.5.4 ע"מ 52353-12-17 גמלון ר 'נסי ירושלים בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים

בפסק הדין, ע"מ 52353-12-17 גמלון ר 'נסי ירושלים בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים,  שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים, ביום 22 בספטמבר 2022, בעניין מלון רג'נסי ירושלים בע"מ. בפסק דין זה נדרש השופט לטענת פקיד השומה לפיה המערערת מושתקת מלטעון לאפשרות קיזוז הפסדים במלואם לאור עמדתה במסגרת התובענה הייצוגית.

עובדות המקרה

המערערת החזיקה בבעלותה את מלון רג'נסי בירושלים עד למכירת המלון לרשת מלונות דן תמורה 45 מיליון דולרים. לאחר מכירת המלון, הפסיקה מערערת את פעילותה.

בדוח המס לאותה שנת מכירה, דיווחה המערערת על הפסדים צבורים לצורכי מס בגובה של 233 מיליון ש"ח. בשל הפסדיה, המערערת נכנסה לתהליכי פירוק ושנה לאחר מכן היא נרכשה על ידי קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ. העסקה כללה מכירת 90% ממניות המערערת לקבוצת חג'ג' תמורת מזומן ו- 10% המניות הנותרות הוחזקו על ידי הציבור. במועד חתימת העסקה כל נכסי המערערת היו מזומנים, יתרת החובה שלה עמדה על 1.5 מיליון ש"ח ועוד נכסי מקרקעין בשווי הוגן של 2.5 מיליון ש"ח. כשנה לאחר השלמה העסקה החלה הקבוצה להזרים למערערת פעילות חדשה הכוללת ארגון קבוצות רכישה במקרקעין. הפעילות שהוכנסה למערערת הניבה הכנסות החל משנת המס 2013. במהלך שנה זו הנפיקה המערערת אגרות חוב לציבור הרחב ובשנת 2014 סדרת אגרות החוב הורחבו בדרך של ביצוע הקצאה פרטית. בשנת 2014, ביצעה קבוצת חג'ג' רכישה מלאה למניות המערערת ובכך הפכה לחברה פרטית. המערערת נמחקה מהבורסה אך עדיין המשיכה לדווח על דוחותיה הכספיים עבור מחזיקי אגרות החוב.

פקיד שומה ירושלים 1 (להלן: "המשיב"), קבע כי אין מקום להכיר בהפסדים הצבורים של המערערת וזאת מכיוון שמדובר בעסקה מלאכותית. קביעה זו נבעה עקב הטעם הפיסיקלי והדומיננטי שנבע מהעסקה ובכל הנוגע לעניין קיזוז ההפסדים הצבורים של המערערת. טענה נוספת הייתה בהקשר האיזון בין הטעם המסחרי לבין הטעם הפיסיקלי ולאור גובה ההפסדים העסקיים הצבורים.

השופט דחה את הערעור ונימק כי "העובדה שהמערערת טענה לסכומים נמוכים במסגרת התובענה הייצוגית כדי לשרת את מטרותיה בהפחתת השווי הנגזר מרכישת השליטה במערערת ואילו עתה, לאחר שהסתיים ההליך הייצוגי וכביכול פתוחה בפניה הדרך לטעון לסכומים גבוהים יותר, היא עושה כן. בנסיבות העניין, אין מקום לאפשר למערערת לפעול כך, גם כאשר היא בעצמה חשבה כי הסכומים נמוכים יותר וטענותיה חלשות ביותר"

השופט בחן האם המשיב הוכיח את הטענה לטעם פיסיקלי המביא להפחתת מס בלתי נאותה. התשובה הייתה חיובית ואילו המערערת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי ביסוד הרכישה טעם מסחרי השקול לטעם הפיסיקלי. בעניין הרכישה של השלד הבורסאי, קבוצת חג'ג' ידעה באותו מועד שעמדת המשיב היא לדחות קיזוזי הפסדים דומים. "המשיב הוכיח כי במועד רכישתה לא היו למערערת נכסים משמעותיים או פעילות משמעותית כלשהי וכי במועד רכישתה הייתה המערערת נטולת כל פעילות. כל שהיה בה במועד רכישתה היה שטח לא מפותח בטבריה בשווי זניח והפסדים צבורים בסכום עצום.  עוד ציין השופט כי העובדה שהמערערת לא מצאה לנכון להתחשב במסגרת דוחותיה הכספיים בהפסדים הצבורים ולא רשמה נכס מס נדחה בגין ההפסדים האומרים, מובילים למסקנה כי המערערת פעלה באופן דו קוטבי". בנוסף הוכיח המשיב כי רואה החשבון שליווה את הקבוצה ייעץ לדירקטוריון המערערת שאין לקבל את קיזוז ההפסדים המבוקש, בכך סתר את טענת המערערת שהדברים נעשו מטעמי שמרנות.