מדריך היערכות במסים

14.2.2 קיזוז הפסדים ממקורות פאסיביים מחו"ל

הפסד ממקור פאסיבי שהיה לתושב ישראל מחוץ לישראל בשנת המס, יקוזז כנגד הכנסה פאסיבית חייבת מחוץ לישראל. יתרת הפסד פאסיבי מחו"ל שלא קוזזה, תועבר ותקוזז כנגד הכנסה פאסיבית מחו"ל כאמור בשנים הבאות בזו אחר זו. יצויין כי הנישום רשאי לקבוע את סדר הקיזוז בתוך קבוצת ההכנסות הפאסיביות.

לעניין זה, "הכנסה פאסיבית" – הכנסה מריבית, הפרשי הצמדה, דיבידנד (עפ"י חוזר מס הכנסה מס' 18/2002 לרבות דיבידנד רעיוני מחברה נשלטת זרה בהתאם להוראות סעיף 75ב לפקודה), דמי שכירות או תמלוגים, שאינה הכנסה מעסק או ממשלח יד (לרבות הכנסה שאינה הכנסה אינטגרלית לעסק או משלח יד), בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה.

על אף האמור, הפסד מדמי שכירות מהשכרה פאסיבית של בניין בחו"ל, שמקורו בפחת, יותר בקיזוז גם כנגד רווח הון במכירת אותו בניין.

נציין, כי להבדיל מהפסד פאסיבי שמקורו בחו"ל, הפסד פאסיבי שמקורו בישראל אינו ניתן לקיזוז (אף לא בשנת המס בה הוא נוצר), זולת אם מדובר בהפסד מהשכרה של בניין בישראל (אף אם אין מקורו בפחת).

כמו כן, נקבע כי הוראות סעיף 28(ג) לפקודה, הקובע כי ניתן לבקש שלא לקזז הפסדים עסקיים כנגד הכנסות מועדפות, יחולו בהתאמה גם במקרה זה.