מדריך היערכות במסים

14.11  קיזוז הפסדים כנגד הכנסה מרכישה עצמית של אגרות חוב

בהתאם להוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2010 שדן ברכישה עצמית של אגרות חוב והסדרי חוב, ניתן לקזז כנגד הכנסה הנובעת מרכישה עצמית של אגרות חוב, בהתאם לבקשת החברה, הן הפסד הון לפי סעיף 92(א) לפקודה והן הפסד מעסק לפי סעיף 28(ב) לפקודה.

בהקשר זה ראה פרק 12 למדריך המס.