מדריך היערכות במסים

13.6.3  תיקון 171 לפקודה

במסגרת תיקון 171 לפקודה נקבע כי שר האוצר רשאי להאריך את תקופת הפטור בגין הכנסות מריבית ומדיבידנד בידי יחיד שהיה תושב ישראל לראשונה ו"תושב חוזר ותיק", לתקופה שלא תעלה על עשר שנות מס, ובלבד שאותו יחיד ביצע השקעה משמעותית בישראל שיש בה כדי לקדם יעדים לאומיים הנוגעים למשק המדינה, בתוך שנתיים מהמועד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, לפי העניין, או בתוך שנתיים מיום כניסתן לתוקף של תקנות בעניין הנ"ל, לפי המאוחר מביניהם.

הארכה כאמור תקבע בהתחשב, בין השאר, בסוג ההשקעה, בהיקפה ובמיקומה הגיאוגרפי והכול בתנאים ובתיאומים נדרשים. יודגש, כי נכון לכתיבת שורות אלו טרם פורסמו תקנות בעניין זה.

יובהר כי לאור קיומו של פטור קיים ל-10 שנים, הרי שמשמעות תיקון 171 לפקודה לעניין זה הינה הארכה אפשרית של הפטור כאמור בידי יחידים לתקופה של עד 20 שנים.