מדריך היערכות במסים

13.5  פטור על הפרשי הצמדה והפרשי שער

סעיף 9(13) לפקודה, עד לרפורמה במס, דן בפטור על הפרשי הצמדה על מילוות מועדפים. בשנת 2003 תוקן הסעיף במסגרת הרפורמה, ונקבע כי יחול פטור על הפרשי הצמדה בידי יחיד על פיקדון בנקאי או על תוכנית חיסכון, שאינם הכנסה מעסק (סעיף 2(1) לפקודה), למעט הפרשי הצמדה חלקיים.

תקנות מס הכנסה (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים), התשס"ג-2003, מגדירים כי הפרשי הצמדה חלקיים הינם כל אחד מאלה:

  1. הפרשי הצמדה המחושבים על חלק מסכום או חלק מחוב;
  2. הפרשי הצמדה המחושבים לפי חלק משיעור עליית המדד;
  3. אותו חלק מהפרשי ההצמדה העולה על שיעור עליית המדד;
  4. הפרשי הצמדה המחושבים על חלק מתקופה שבה נצבר חוב או על חלק מהתקופה מאז שנוצרה התביעה.

הפטור ממס בגין הפרשי הצמדה משמעותו, חיוב במס של הריבית הריאלית בלבד. לאור הגדרת הפרשי הצמדה, לא יחול הפטור ממס לגבי הפרשי הצמדה שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער המטבע.

בתיקון 147 לפקודה תוקן הסעיף פעם נוספת, כך שבעקבות התיקון והחל מיום 1 בינואר 2006, הפטור חל על הכנסות מהפרשי הצמדה שקיבל יחיד בגין נכס (לאו דווקא בגין פיקדון בנקאי או תוכנית חיסכון) ובלבד שאינם הכנסה מעסק (סעיף 2(1) לפקודה) ואינם רשומים או חייבים ברישום בפנקסי חשבונותיו של היחיד, היחיד לא תבע ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה בשל הנכס וכן כי הפרשי ההצמדה אינם הפרשי הצמדה חלקיים. הוראות הסעיף לא יחולו על נכס שהוא חשבון בקופת גמל.