מדריך היערכות במסים

13.4  מיסוי הכנסות ריבית בידי חברה משפחתית/ חברת בית/ חברה שקופה

בוועדת פסיקה מיום 19 באפריל 2004, נקבע שחברה משפחתית, חברת בית וחברה שקופה, כמו כל חברה, מחוייבות לנהל ספרים ולהכין דוחות חשבונאים מכוח חוק החברות, ולכאורה חובה זו שוללת, במקרים מסויימים, שיעורי מס מופחתים מקום בו קיים תנאי "אי רישום בפנקסי חשבונות".

נציבות מס הכנסה תפרש את התנאי האמור באופן כזה שהוא יחול רק מקום בו לחברה יש עסק, שאז חובת ניהול הספרים נובעת גם מסעיף 130 לפקודה, גם אם הפקדונות וקרנות הנאמנות מנותקים מן העסק.

לפיכך הזכאות לשיעור מס מופחת תחול במצבים הבאים באופן הבא:

  1. חברה משפחתית/ חברת בית/ חברה שקופה שאין לה עסק – היחיד בעל המניות יהיה זכאי לשיעור מס מופחת בשל הריבית מהפיקדון הבנקאי וההכנסות מקרן הנאמנות.
  2. חברה משפחתית/ חברת בית / חברה שקופה שיש לה עסק – היחיד בעל המניות לא יהיה זכאי לשיעור מס מופחת בשל הריבית מהפיקדון הבנקאי וההכנסות מקרן הנאמנות.

הנציבות תבחן האם ישנם מקרים נוספים בחקיקת המס שיש להחלטה זו השלכה.