מדריך היערכות במסים

13.2.2  חברות תושבות ישראל

(1)  הכנסות מריבית שהופקו או נצמחו בארץ או בחו"ל מתחייבות במס בידי חברות תושבות ישראל בהתאם לשיעורי מס החברות  החל כקבוע בסעיף 126 לפקודה.

 (2) טבלה מרכזת

להלן טבלה המרכזת את שיעורי המס על הכנסות מריבית:

 

.

מקבל הריבית

יחיד תושב ישראל

חברה תושבת ישראל

ריבית ריאלית באפיקי השקעה צמודי מדד או מט"ח בתאגידים בנקאיים ובניירות ערך נסחרים

ריבית מיום 1.1.2006 ועד 31.12.2011

שיעור שלא יעלה על

20% [1],[2],[3],[4]

 

מס חברות על פי שיעורי המס בשנה הרלוונטית

ריבית מיום 1.1.2012 ואילך

שיעור שלא יעלה על 25%[5]

ריבית ריאלית באפיקי השקעה שאינם צמודים למדד בתאגידים בנקאיים ובניירות ערך נסחרים

 

15%

8,9,10

 

מס חברות על פי שיעורי המס בשנה הרלוונטית

 

ריבית מאפיקי השקעה חוץ בנקאיים או שאינם נסחרים בבורסה או בשוק מוסדר צמודים למדד או לא צמודים

ריבית מיום 1.1.2006 ועד 31.12.2011

15% (לא צמודים)

שיעור שלא יעלה על

20% (צמודים)8,9,10,12

 

מס חברות על פי שיעורי המס בשנה הרלוונטית

ריבית מיום 1.1.2012 ואילך

15% (לא צמודים)

שיעור שלא יעלה על 25% (צמודים) 9,10

ריבית בגין השקעה בני"ע זר

ריבית מיום 1.1.2006 ועד 31.12.2011

שיעור שלא יעלה על

20% 9,10

 

מס חברות על פי שיעור המס בשנה הרלוונטית

ריבית מיום 1.1.2012 ואילך

שיעור שלא יעלה על 25%

 [1] לגבי ריבית שנצמחה או שנצברה, שמקורה באג"ח, בפיקדונות ובתוכניות חסכון שנפתחו לפני ה-8 במאי 2000 מיום פתיחתן ועד ל"תחנת היציאה הראשונה", יחולו הוראות הדין טרם הרפורמה. "תחנת היציאה הראשונה" – המועד שבו ניתן היה למשוך כספים מתוכנית החיסכון או הפיקדון (גם אם לא נמשך בפועל באותו מועד) לאחר ה-1 בינואר 2003, מבלי שהמשיכה תהא כרוכה בהרעת תנאי החיסכון, כפי שהוגדר בתנאי תוכנית החיסכון או הפיקדון.

[2] הוראות תיקון 147 יחולו רק על ריבית ודמי ניכיון שנצמחו מיום 1 בינואר 2006.יחול שיעור מס של 20% לגבי תשלומים ששולמו לקופת גמל החל מיום 1 בינואר 2006, וכן על ריבית מתוכניות חיסכון ופיקדונות שאושרו ונפתחו לפני פרסום החוק, שהופקה או נצמחה לאחר המועד שבו ניתן היה למשוך סכומים מהתכנית או מהפיקדון, בלי שהמשיכה תהיה כרוכה בהרעת תנאי החיסכון. מכך עולה כי לגבי תוכניות חיסכון שנפתחו לפני ה-1 בינואר 2006, תחויב הריבית במס בשיעור של 15% בלבד עד מועד זה.

[3] חישוב סכום הריבית שנצברה מיום ה-1 בינואר 2006, יבוצע באופן ליניארי על פי היחס שבין התקופה שמיום ה-1 בינואר 2006 עד לתום התקופה שבשלה נצברה הריבית, לבין התקופה שמהיום בו החלה צבירת הריבית עד יום סיום תקופת צבירת הריבית.

[4] יחיד יהיה חייב במס על הכנסה מריבית בשיעור הקבוע בסעיף 121 לפקודה (המס השולי) בהתקיים אחד מהמקרים המנויים בסעיף 13.2.1 לעיל.

1ראה הוראות מעבר.