מדריך היערכות במסים

 13.1.10 מועד יצירת אירוע המס בעת חלוקת דיבידנד

עמ"ה 22951-09-09 שור ואחרים נ' פקיד שומה חיפה העלה לדיון מול בית המשפט את סוגיית מועד יצירת אירוע המס עת ביצוע חלוקת דיבידנד. במקרה הנידון דובר על חברה העוסקת בפיתוח וייצור תוכנות ומתן שירותי תחזוקה ושירותים נלווים לתוכנות (להלן: "החברה"). מניות החברה אשר הוחזקו על ידי יחידים (להלן גם: "המערערים") הועברו להחזקתן של חברות החזקה בבעלותם של אותם יחידים (להלן: "חברות ההחזקה"), במקביל בוצעה הכרזה על חלוקת דיבידנד ובסמוך לכך הוגשה בקשה לרשום את חברות ההחזקה כאמור כחברות משפחתיות. חלוקת הדיבידנד דה פקטו על ידי החברה בוצעה במהלך מספר שנים לאחר סיווגן של חברות ההחזקה כחברות משפחתיות לצרכי מס. כפועל יוצא משרשרת האירועים, טענו המערערים כיאירוע המס של חלוקת הדיבידנד לחברות ההחזקה הינו במועד ההכרזה, קרי, במועד בו טרם היוו חברות ההחזקה חברות משפחתיות לצרכי מס ומשכך ומכוח הוראות סעיף 126(ב) לפקודה הדיבידנד המוכרז הינו פטור ממס בידי חברות ההחזקה וממילא לא קיימת בגינו חובת ניכוי מס במקור. עוד לדידם של המערערים ביצוע חלוקה של הדיבידנד בפועל לידי היחידים מאת חברות ההחזקה אף הוא אינו מהווה אירוע מס שכן בעת הכרזת הדיבידנד של חברות ההחזקה היו מסווגות אלו לצרכי מס כחברות משפחתיות כאמור בסעיף 64א לפקודה. בהקשר זה הסכים בית המשפט המחוזי בחיפה מפי כבוד השופט רון סוקול עם עמדתה של רשות המסים בנושא בקובעו כי העיקרון היסודי בקביעת מועד אירוע המס הינו עקרון המימוש ואשר על כן מועד חלוקת הדיבידנד בפועל יהווה מועד אירוע המס, וזאת חלף מועד ההכרזה על הדיבידנד.

 ______________________________________________

[1] יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 2018 תעלה על 641,880  ש"ח יהא חייב במס נוסף בשיעור של 3% על חלק הכנסתו החייבת העולה על כ-641,880 ש"ח (יובהר כי סכום כאמור מתעדכן  מדי שנה).

[2] בהתאם למסלול הנבחר במסגרת החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959 וכתלות במקור הרווחים מהם   מחולק הדיבידנד. להרחבה בהקשר זה ראה פירוט בפרק 18 למדריך המס.

[3] בגין דיבידנדים המחולקים ממפעלים כפי שמפורטים לעיל שהחוק לעידוד השקעות   הון חל עליהם.

[4] ההכנסות שחולקו מקורן בתקופה בה החברה חויבה במס כ"חברה משפחתית".

[5] בכפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס ככל שזו קיימת.

[6] כל עוד ההחזקה באמצעי השליטה של החברה הזרה הינה בשיעור של 25% ומעלה.