מדריך היערכות במסים

12.8.2 המסלולים הקבועים בסעיף 101 לפקודה

סעיף 101 לפקודה קבע שלושה מסלולים אפשריים לחישוב המס החל על מחזיק המניות:

(1)       חיוב במס רווח הון ביום הרישום למסחר בבורסה בישראל או בבורסה מחוץ לישראל של מניה וזכויות למניה וכך ביום מכירת המניות יחול פטור ממס על פי סעיף 97(ג) לפקודה (כפי שחל עד הרפורמה).

(2)       חיוב במס רווח הון ביום מכירת המניות בפועל על פי התמורה שהתקבלה בידי המוכר ביום המכירה בגין כל הרווח שנצמח ממועד רכישת המניה ולא יחולו הוראות סעיף 97(ב2) לפקודה.

(3)       חיוב במס רווח הון ביום המכירה בפועל כאשר חישוב המס ייעשה לפי מחיר נייר הערך ביום הרישום בתוספת ריבית והפרשי הצמדה בהתאם לסעיף 159א(א) לפקודה.

בכדי שהחיוב במס יחול לפי סעיפים 2 ו-3 כאמור לעיל על בעל המניות לבקש שהרישום לא ייחשב כמכירה בדוח העוקב שיגיש לפי סעיף 131 לפקודה לאחר הרישום.

שיעור המס שחל בשלושת המסלולים בגין רווח ההון עד יום הרישום הינו שיעור המס השולי לגבי יחיד ושיעור מס חברות לגבי חברה שלא חלו עליה הוראות חוק התיאומים.