מדריך היערכות במסים

12.3.8 פסיקה – מכירת מניות נסחרות שבמועד הנפקתן חל פטור מתוקף חוק עידוד התעשייה – ע"מ 52391-07-10 שניידר נגד פקיד שומה חיפה 

דוד שניידר (להלן: "המערער") ואשתו הינם ממייסדי חברת סידב מעגלים בע"מ (להלן: "החברה") שהוקמה בשנת 1981 כחברה פרטית והינה חברה תעשייתית כשמשמעותה בחוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק עידוד התעשיה").

ביום 10.05.1994 (להלן: "מועד ההנפקה") הונפקו מניות החברה לפי שווי של 4.44 ש"ח למניה (להלן: "מחיר ההנפקה").

ביום 4.09.2007 (להלן: "מועד המכירה") מכר המערער את מניותיו בחברה תמורת 4 ש"ח למניה (להלן: "מחיר המכירה").

המערער דיווח על מכירת מניות החברה וציין את מועד ההנפקה כמועד הרכישה ואת מחיר ההנפקה כמחיר המקורי של כל מניה, בהתאם לסעיף 21א לחוק עידוד התעשיה, שלטענתו קובע בפועל אירוע מס בדמות מכירה רעיונית הפטורה ממס בעת הנפקת מניות של חברה תעשייתית, כך שלמעשה נוצר הפסד הון ממכירת המניות.

מנגד, לשיטתו של פקיד שומה חיפה (להלן: "המשיב") הוראת סעיף 21א לחוק עידוד התעשיה היא הוראה של אי חיוב , לא חל אירוע מס ולפיכך יום הרכישה הינו 1.1.2003 (להלן: "המועד הקובע") והמחיר המקורי הינו ממוצע השווי של המניה בתום כל אחד משלושת ימי המסחר בבורסה שקדמו למועד הקובע, כך שלמערער נוצר רווח הון ממכירת המניות.

בית המשפט המחוזי בחיפה מפי כבוד השופטת א' וינשטיין קבע כי בשל העובדה שלא שולם מס במועד רישום המניות בבורסה למסחר, בין אם נובע מפטור ממס ובין אם מאי-חבות במס, לא נוצר למערער "מחיר מקורי" במועד ההנפקה והמחיר המקורי נותר המחיר ששילם המערער עבור המניות במועד ההקצאה. הערעור נדחה.