מדריך היערכות במסים

12.3.4    סמכות המנהל

סעיף 101ב לפקודה מעניק למנהל רשות המסים סמכות לקבוע כללים לעניין רווח הון במכירת נייר ערך, בדבר דו"חות שיוגשו לפקיד השומה על ידי הנישום ועל ידי חבר בורסה, תאגיד בנקאי, מנהל תיקי השקעות וקרן להשקעות במקרקעין וכן אישורים שעליהם למסור לנישום.