מדריך היערכות במסים

12.3.2 רווחים ראויים לחלוקה בעת מכירת מניות של חבר-בני-אדם תושב ישראל

סעיף 94ב לפקודה קובע כי במכירת מניה של חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה, על ידי חבר-בני-אדם או על ידי מי שהיה "בעל מניות מהותי" במועד המכירה או ביום כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה, יוקטן סכום רווח ההון הריאלי הנובע מהמכירה בסכום השווה לחלק מהרווחים הראויים לחלוקה שנצברו מיום 1 בינואר 2006 ואילך, בחברה שמניותיה נמכרות, כחלקו של מוכר המניה בזכות לרווחים בחברה.

על הרר"ל יחולו שיעורי המס כפי שנקבעו במסגרת סעיף 94ב לפקודה ובכפוף ליום צבירת הרר"ל (בהקשר זה ראה סעיף 12.5 להלן).