מדריך היערכות במסים

12.3.1 ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל

א.  יחידים שהכנסתם ממכירת ניירות הערך אינה הכנסה מעסק

ככלל החל מיום 1 בינואר 2012 ובעקבות תיקון 187 לפקודה, רווח ההון הריאלי ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל ובחו"ל, מתחייב במס בידי יחיד שאינו "בעל מניות מהותי" בשיעור שלא יעלה על 25%.

רווח הון ריאלי במכירת נייר ערך, שבו המוכר הינו יחיד שהוא "בעל מניות מהותי" במועד מכירתו של נייר הערך או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה, יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 30%.

על אף האמור לעיל, רווח הון בידי יחידים ממכירת איגרת חוב, נייר ערך מסחרי, מלווה או הלוואה, שאינם צמודים למדד, יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 15% (חלף שיעור מס של 25%) או 20% בידי "בעל מניות מהותי" (חלף שיעור מס של 30%) ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי.

לעניין זה, "אינם צמודים למדד" – ערכם הנקוב או סכומם אינו צמוד למדד, או שהוא צמוד בחלקו לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, והכול עד לפדיון או להחזר.

בהתאם להוראות סעיף 101א(ב) לפקודה כנוסחו לאחר תיקון 187 לפקודה, יחיד אשר תבע בניכוי כנגד רווח ההון הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה יחויב רווח ההון שהיה לו (הסעיף מתייחס ל"רווח ההון" ולא ל"רווח ההון הריאלי") במס בשיעור של 30% וזאת עד לקביעת שר האוצר הוראות ותנאים אשר בהתקיימם יותרו בניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה (בהקשר זה ראה סעיף 12.2.6 לעיל).

עוד יצוין בהקשר זה כי החל מיום 1 בינואר 2013 יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 698,280 ש"ח (נכון לשנת 2023) יחול מס נוסף על חלק הכנסתו כאמור בשיעור של 3% (להלן: "מס יסף") (יצוין, כי שיעור המס ייסף עד וכולל שנת 2016 עמד על 2%).  

לעניין זה יודגש כי על פי הוראות סעיף 94ב לפקודה, כנוסחו לאחר תיקון 147, במכירת מניה הנסחרת בבורסה בידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" במועד המכירה או ביום כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה, יוקטן סכום רווח ההון הריאלי הנובע מהמכירה בסכום השווה לחלק מהרווחים הראויים לחלוקה שנצברו מיום 1 בינואר 2006 ואילך, בחברה שמניותיה נמכרות, כחלקו של מוכר המניה בזכות לרווחים בחברה (בהקשר זה ראה בסעיף 12.5 להלן).

ב.  חברות

על פי הוראות סעיף 91(א) לפקודה, חבר-בני-אדם יהיה חייב במס על רווח ההון הריאלי בשיעור מס החברות כקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (בשיעור 23% נכון לשנת המס 2023).

ג.  תושבי חוץ

בהתאם להוראות סעיף 97(ב2) לפקודה, כנוסחו לאחר תיקון 147 לפקודה, פטור תושב חוץ ממס על רווחי הון הנצמחים לו בעת מכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל וזאת כל עוד רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל.

 

במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה בישראל שנרכש לפני יום רישומו למסחר, אשר אילו נמכר לפני רישומו כאמור לא היה זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו לפי סעיף 97(ב3) לפקודה, יחויב חלק רווח ההון שנצמח עד ליום רישומו למסחר, אך לא יותר מסכום רווח ההון במועד מכירתו, במס בשיעור הקבוע בסעיף 91 לפקודה ובלבד ששוויו ביום הרישום גבוה משוויו ביום רכישתו ושהתמורה במועד מכירתו גבוהה משוויו ביום רכישתו.

הוראות סעיף 97(ב2) לפקודה לא יחולו על רווח הון ממכירת מניה בקרן להשקעות במקרקעין.

נציין כי על מנת לנסות ולהקטין את היקף פעילותם של השחקנים הזרים בשוק המט"ח המנצלים את פערי הריבית בין ישראל לבין חו"ל (בעיקר באמצעות רכישת מק"מים) וגורמים לתיסוף של השקל, פורסם ברשומות ביום 16 בנובמבר 2011 החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 186), התשע"א-2011, אשר עיקרו תיקון הוראות 97(ב2) לפקודה. בהתאם לתיקון לא יחול פטור בידי תושב חוץ במכירת אגרות חוב או מלווה של מדינת ישראל או בערבותה, הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם (להלן: "מלווה מדינה קצר מועד") ועל עסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין מלווה מדינה קצר מועד. יצויין כי כניסתו לתוקף של התיקון הינו מיום 16 בדצמבר 2011 (להלן: "יום התחילה") והוא יחול על רווח הון ממכירת מלווה מדינה קצר מועד ועל רווח הון מעסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין מלווה מדינה קצר מועד, שיימכרו החל מיום התחילה ואשר נרכשו לפני יום התחילה או בשנתיים שמיום התחילה.

נבהיר כי במסגרת תיקון 197 לפקודה הורחבה ההוראה כאמור כך שהחל מיום 1 באוגוסט 2013 התיקון חל על רווח הון ממכירת מילווה מדינה קצר מועד ועל רווח הון מעסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין מילווה מדינה קצר מועד, שיימכרו החל ממועד זה.

כמו כן תקנות מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון מעסקה עתידית) (תיקון), התשע"א-2011 מבטלות לתושבי חוץ את הפטור ממס על רווחי הון הנובעים מעסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין אגרת חוב או מלווה מדינה שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה, הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושמועד פדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם. ביטול הפטור חל מיום 7 ביולי 2011.

ד.         ניירות ערך זרים

1)         יחידים

ככלל החל מיום 1 בינואר 2012, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך זרים, מתחייב במס בשיעור של 25% בידי יחיד שאינו "בעל מניות מהותי" ובשיעור של 30% בידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי".

במכירת ניירות ערך זרים שיום רכישתם קדם ליום 31 בדצמבר 2004 יחולו הוראות אלו:

א.         על חלק רווח ההון הריאלי שנצמח עד 31 בדצמבר 2004 – 35%.

ב.         על חלק רווח ההון הריאלי שנצמח מיום 1 בינואר 2005 – 25% (או 30% במידה ומדובר ב"בעל מניות מהותי").

 

2)         חבר-בני-אדם

ראה התייחסותנו לעיל, לעניין ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל או בחו"ל.

ה.         מקרים מיוחדים

במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט ובמכירת יחידת השתתפות בשותפות סרטים, חלק רווח ההון הריאלי בגובה ניכוי אזילה, בגובה ניכוי הוצאות חיפוש ופיתוח או בגובה הוצאות הפקת סרט, שהותרו בתקנות לפי סעיפים 20, 31 ו-98 לפקודה לפי העניין, יחויב במס כאמור בסעיף 121 לפקודה לגבי יחיד ובשיעור מס חברות לגבי חבר-בני-אדם.

ו.          סמכות שר האוצר

סעיף 101א לפקודה מעניק לשר האוצר, סמכות לקבוע הוראות בעניינים מסוימים (בהקשר זה ראה סעיף  12.2.6 לעיל).

השפעת ירידת שער הדולר על רווח ההון שנוצר במכירת ניירות ערך צמודים למט"ח או נקובים במט"ח

בפסק דין ע"מ 13485-02-13 "כלל פיננסים" נקבע כי בעת שמתקיימת עסקת מכירת ניירות ערך צמודים למט"ח או מכירת ניירות ערך נקובים במט"ח, יש לפצל עסקה זו לשתי עסקאות: מכירת מט"ח ומכירת ניירות ערך צמודים למט"ח או נקובים במט"ח.

מכירת מט"ח חייב במס ועל כן, ניתן לקזז הפסד הוני שנוצר בגין ירידת שער החליפין ולהקטין את רווח ההון בעסקה.

מנגד, ירידת שער החליפין אינה ניתנת לקיזוז במקרה של רווח הון, כאשר מדובר בעסקה של מכירת ניירות ערך צמודים למט"ח או נקובים במט"ח, ולכן במקרה זה לא יוקטן רווח ההון שנוצר בעסקה.

ז.          טבלה מרכזת

להלן טבלה המרכזת את שיעורי המס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשוק ההון בידי תושבי ישראל:

 

סוג נייר הערך

נתונים נוספים

יחיד לאחר תיקון 187

חברות

מלווה קצר מועד, אג"ח נסחרות בבורסה בישראל
 (לא צמודות)

הונפק לפני ה- 8.5.2000

 

הונפק לאחר ה- 8.5.2000

פטור

 

15%(2)(1)

20% – בעל מניות מהותי(2)(1)

 

מס חברות (5)

אג"ח נסחרות בבורסה בישראל (צמודות)

הונפק לפני ה- 8.5.2000

 

הונפק לאחר ה- 8.5.2000

פטור

 

25%(1)

30% – בעל מניות מהותי

 

מס חברות (5)

ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל (3)

.

25% (1)

30% – בעל מניות מהותי

מס חברות (5)

ניירות ערך זרים

מכירה החל מ- 2005

25%(1)

30% – בעל מניות מהותי(4)

 

מס חברות (5)

(1)       בהנחה והנישום אינו דורש בניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה.

(2)       המס יוטל על כלל רווח ההון (ריאלי ואינפלציוני).

(3)       לרבות נייר ערך של חברה ישראלית הנסחר בחו"ל.

(4)       במידה ונייר הערך נרכש לפני 31 בדצמבר 2004 – בגין חלק רווח ההון הריאלי עד 31 בדצמבר 2004 יחול מס בשיעור של 35%.

(5)           שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126 לפקודה (23% בשנת 2023).

 

בחודש יוני 2022 פרסמה רשות המיסים מסלול ירוק חדש לצורך קביעת עלות המניות על ידי הנישום שמניותיו נסחרות בבורסה לצורך ניכוי מס במקור אשר נסחרות באמצעות חבר בורסה.

אשר עלותן הרשומה אצל חבר הבורסה אינה תואמת לתמורה אשר שולמה בגינן בפועל ושנרכשו על ידו באחד משני האופנים הבאים:

א. מועד רכישת המניות על ידי הנישום קדם לרישום המניות למסחר בבורסה.

ב. המניות נרכשו על ידי הנישום במסגרת רכישה מחוץ לבורסה, לאחר רישום החברה למסחר בבורסה.

 יש לציין כי נדרש מבעל המניות לעמוד בתנאים המצטברים הכתובים בטופס 938.

בנוסף, על פי דוח סיכום החטיבה המקצועית ברשות המיסים לשנת 2019 ניתן יהיה להעביר ניירות ערך נסחרים בין קרובים תושבי ישראל במתנה ללא קבלת תמורה בפטור מניכוי מס במקור, באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק (קרוב לעניין זה הוגדר בסעיף 88 לפקודה).