מדריך היערכות במסים

12.2.4 רווחים ראויים לחלוקה בעת מכירת מניות של חבר-בני-אדם תושב ישראל

א.         סעיף 94ב לפקודה קובע כי במכירת מניה יוקטן סכום רווח ההון הריאלי הנובע מהמכירה בסכום השווה לחלק מהרווחים הראויים לחלוקה שבחברה שמניותיה נמכרות, כחלקו של מוכר המניה בזכות לרווחים בחברה (להלן: "רר"ל").

ב.         על הרר"ל יחולו שיעורי המס כפי שנקבעו במסגרת סעיף 94ב לפקודה ובכפוף ליום צבירת הרר"ל (בהקשר זה ראה סעיף 12.5 להלן).

מיסוי עסקאות מכר חוזר במניות Repo – החלטת מיסוי 3625/15

החלטת המיסוי עוסקת בשאלת סיווג לצורכי מס ואופן המיסוי במסגרת עסקאות Repo, בין חברה תושבת ישראל המחזיקה במניות חברה אחרת הנסחרת בבורסה לבין גופים פיננסים המעניקים לה הלוואה פיננסית בגדרה מקבלים את המניות הנסחרות ומחזירים אותן בתום תקופת העסקה.

ככלל העברת ניירות ערך מסווגת כעסקת מכירה והינם אירוע מס לכל דבר ועניין, החייבים במס במועד המכירה.

על אף האמור, הסכם המסגרת יסווג כעסקת הלוואה ותחולנה לגביהם הוראות המיסוי כמפורט בהחלטת מיסוי זו בהתקיים בתקופת העסקה כל התנאים המופעים בהחלטת המיסוי (להלן: "התנאים").

במידה ויתקיימו התנאים, יחול המפורט להלן:

ניכוי מס במקור בגין תשלום הסכומים המסווגים כריבית יהא בהתאם לקבוע בתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו 2005 (להלן: "תקנות ניכוי מריבית").

העברת המניות לתיחום חשיפה הכלולה בהסכם המסגרת תסווג כעסקת השאלה לכל

דבר ועניין. מובהר כי, לעניין סיווג תחליף הדיבידנד ככל וסיווג ההשאלה הינה השאלה

מוטבת יחולו כל הכללים האמורים בפקודה והתקנות מכוחה לרבות האמור בתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון בעסקה עתידית) התשס"ג 2002.

ההכנסות מעסקת הפורוורד שנועדו לגידור המניות לתיחום חשיפה יסווגו בדומה לסיווג

ההכנסות מהמניות לתיחום חשיפה לו היו נמכרות בידי החברה המחזיקה.

בגין עסקת הPUT- יחושב רווח ההון או הפסד הון בידי החברה המחזיקה בהתאם לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון בעסקה עתידית) התשס"ג 2002.

במידה ולא יחולו התנאים, יחול המפורט להלן:

יום המכירה של המניות לתיחום חשיפה בידי החברה המחזיקה יהא במועד הפרת התנאים או במועד הסליקה הפיזית כמוקדם (להלן: "יום המכירה").

התמורה במכירת המניות תהא השווי בו זוכתה החברה המחזיקה בגין המניות לתיחום חשיפה כנגד קרן ההלוואה וסכום הריבית או שווי המחיר בבורסה בתום יום המסחר ביום המכירה, כגבוה מביניהם. על אף האמור לעיל ככל שהחברה המחזיקה במסגרת ההסכם מזוכה על שווי המניות כפונקציה של שווי המניות בעסקאות שבוצעו על ידי הגופים הפיננסים במהלך יום המכירה או סמוך לו תיחשב התמורה במכירה כשווי בו זוכתה החברה המחזיקה.

יודגש כי מתשלום הריבית לגופים הפיננסים ינוכה במקור ביום המכירה בהתאם לתקנות ניכוי מריבית.