מדריך היערכות במסים

11.12 העברת נכס למלאי עסקי

סעיף 100 לפקודה, קובע כי העברת נכס לעסק כמלאי עסקי או הפיכת נכס קבוע בעסק למלאי עסקי (להלן: "שינוי ייעוד"), יש לראותו כמכירה לעניין רווח הון, אם חלפו 4 שנים מיום שרכש הנישום את הנכס ועד ליום ההעברה. שווי המלאי העסקי יהא מחיר השוק של הנכס ביום ההעברה.

יודגש, כי חישוב המס נעשה בעת העברת הנכס, ואילו תשלום המס בפועל יעשה רק בעת מכירת המלאי העסקי – כולו או מקצתו, ובלבד שאם מכר מקצתו, תשלום המס לא יעלה על התמורה שקיבל באותה מכירה.

הוראות קובץ הפרשנות לפקודה קובעות כי יש לגבות את המס בתוספת הפרשי הצמדה וריבית החל מתום שלושים יום ממועד המכירה ועד ליום התשלום בפועל.

אם טרם חלפו 4 שנים מיום שרכש הנישום את הנכס, לא יראו בשינוי הייעוד מכירה ושווי המלאי העסקי יקבע על פי יתרת מחירו המקורי כמחיר שעלה הנכס לנישום.

מועד שינוי הייעוד

הוראות קובץ הפרשנות לפקודה קובעות כי בעת קביעת התמורה של הנכס המועבר וקביעת המחיר המקורי של הנכס כמלאי עסקי – הן בהתאם לשווי מחיר השוק של הנכס ביום ההעברה, וכחלק מנטל הראיה, על הנישום להוכיח את מועד שינוי הייעוד.

בשל חשיבותו של מועד זה, הובאו במסגרת קובץ הפרשנות של מס הכנסה מספר אמות מידה על מנת לבטא את שינוי הייעוד:

(1)   מועד השינוי בסיווג הנכס בדוחות הכספיים – במידה והוחלט על השינוי לאחר תקופת הדוח הכספי, אך טרם הגשתו לפקיד השומה יש לבדוק אם קיים ביאור לשינוי במסגרת אירועים שלאחר תאריך המאזן.

(2)   מועד שינוי הייעוד ייקבע על פי השתקפותו בגילוי חיצוני – למשל: נכס מקרקעין (בידי מי שאינו קבלן) שהועבר למלאי, יהא יום ההעברה היום בו הוכח לפקיד השומה כי הנישום ביקש רישיון בנייה לבניין שאינו לצורך שימוש עצמי. דוגמה אחרת היא בעסק להשכרת מכונות, שבעליו החליטו כי יתחילו גם במכירת המכונות. במקרה זה יום ההעברה נקבע כיום בו הופרשו חלק מהמכונות והושמו במחלקה נפרדת – המיועדת למכירת מכונות.

(3)   במקרים בהם טוען הנישום כי הפך נכס קבוע למלאי עסקי בתחילת השנה, בעוד במאזן המתייחס לתום שנה זו – עדיין מופיע הנכס כנכס קבוע, יכול פקיד השומה להפנות את הנישום להצהרותיו בדוחות הכספיים ולא יתקבלו טיעוניו של נישום האומר כי דוחותיו הוכנו על ידי נציגו וכי הוא אינו בקי ברישום כאמור.