מדריך היערכות במסים

10.2     מחילת חוב על ידי חברת אם תושבת חוץ – החלטת מיסוי בהסכם 26/07

חברה תושבת ישראל (להלן:"החברה") קיבלה הלוואה מחברת האם שלה, חברה תושבת חוץ (להלן:"חברת האם").
החברה לא שילמה בפועל את הריבית. בהתאם להוראות סעיף 18(ה) לפקודה הריבית אינה מותרות בניכוי לצורכי מס מאחר ולא שלמה בפועל, והחברה לא ניכתה מס מהריבית מס במקור.  

החברה מפוצה לפי בסיס Cost+, לפיכך, לא הייתה קיימת ציפייה שהחברה תוכל להניב הכנסות שיאפשרו לה לעמוד בתשלומי הריבית השוטפת או הצבורה, ולכן חברת האם מחלה על כלל הריבית הצבורה שטרם שולמה. כמו כן, החברה וחברת האם הסכימו על המרת יתרת קרן ההלוואה, להשקעה כהון מניות בחברה או לשטר הון שאינו נושא ריבית.

החלטת המיסוי לעניין הריבית- היות והוצאות הריבית לא נדרשו כהוצאה בהתאם לסעיף 18(ה) לפקודה, הרי שמחילת הריבית שנצברה וטרם שולמה אינה חייבת בניכוי מס במקור.

לענייין המרת קרן ההלוואה להון מניות, נקבע כי פקיד השומה רשאי לבחון בעתיד האם ההמרה מהווה הכנסה ממחילה בהתאם להוראות סעיף 3(ב)(3) לפקודה.