מדריך היערכות במסים

1.7.11 ניכוי מס תשומות בכלי רכב- בטחון שרותים אבידר בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א 3

המערערת קיזזה מס תשומות מלא על רכבים מושכרים. טענת המערערת הייתה שהרכבים שימשו את עובדיה לצורכי עבודה בלבד ואין מדובר ברכבים שהיו צמודים לעובדים. בנוסף טענה המערערת שתקנה 14(א) לתקנות המע"מ חלה רק על מכירת רכב פרטי לעוסק ולא על השכרה. השופטת דחתה את טענת המערערת כי הרכבים משַמשים " 24/7 " לעבודה באתרי הלקוחות ולכן יש לראותם כמוחרגים מהגדרת "רכב פרטי". לאחר שבית המשפט פסל טענה זו המערערת ביקשה ליישם את תקנה 18 ולנכות חלק יחסי ממס התשומות לפי שיעור השימוש רכבים לצורך העסקה. בית המשפט לא קיבל גם את הטענה הזו בקובעה כי תקנה 14 גוברת על תקנה 18. כמו כן, השופטת החליטה כי אין מקום להפריד בין הוצאת החזקת הרכבים לדמי השכירות ששילמה המערערת לחברת ההשכרה מכיוון כי אופי ההתקשרות עם חברת ההשכרה אינה תומכת בפיצול עלויות השכירות מעלויות ההחזקה.