מדריך היערכות במסים

1.5.12. הקלות הקשורות לחוק מיסוי מקרקעין

 

ביום 21 ביולי 2020 פורסם ברשומות חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (להלן: "הוראות השעה"). במסגרת סעיף 3 להוראת השעה נקבע הארכת תקופה בקשר לפטור ממס שבח בגין "דירה יחידה" ומס רכישה מופחת ליחיד שבבעלותו "דירה יחידה", כדלקמן: 

  1. פטור ממס שבח בגין דירה יחידה

מי שרכש דירת מגורים חדשה (להלן: "הדירה החדשה") בנוסף לדירה הישנה שהייתה בבעלותו (להלן: "הדירה הישנה") וביקש לקבל פטור מס שבח בגין האחרונה בכפוף להתחייבותו למכור את הדירה הישנה בתוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה (להלן: "תקופת ההתחייבות") אזי ככל שתקופת ההתחייבות האמורה מסתיימת במסגרת התקופה המתחילה ביום 1 במרץ 2020 לבין 1 באוקטובר 2020 (להלן: "התקופה הנוספת"), הרי שהתקופה הנוספת לא תובא במניין הזמנים לבחינת תקופת ההתחייבות.

  1. תשלום מס רכישה בגין דירה יחידה

מי שרכש דירת מגורים חדשה (להלן: "הדירה החדשה") בנוסף לדירה הישנה שהייתה בבעלותו (להלן: "הדירה הישנה") וביקש כי בגין רכישת הדירה החדשה יחולו שיעורי מס הרכישה המופחתים החלים על מי שזו "דירתו היחידה" בכפוף להתחייבותו למכור את הדירה הישנה בתוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה (להלן: "תקופת ההתחייבות") אזי ככל שתקופת ההתחייבות האמורה מסתיימת במסגרת התקופה המתחילה ביום 1 במרץ 2020 לבין 1 באוקטובר 2020 (להלן: "התקופה הנוספת"), הרי שהתקופה הנוספת לא תובא במניין הזמנים לבחינת תקופת ההתחייבות.