מדריך היערכות במסים

1.5      היטל על העסקת עובדים זרים בוטל החל מיום 1 בינואר 2022

יצוין כי ביטול ההיטל הינו רק משנת 2022. חוב בגין היטל עובדים זרים בשנים קודמות עד למועד ביטולו, עדיין חייב בתשלום.