מדריך היערכות במסים

1.24.5 פס"ד ידין סגל וסומת מבנים ופיתוח 1993 בע"מ (ע"מ -03-1045612)

ביום 26 ביוני 2017, ניתן בבית המשפט המחוזי פס"ד ידין סגל וסומת מבנים ופיתוח 1993 בע"מ (ע"מ -03-1045612) אשר עניינו חברה משפחתית שהעבירה מגרש בבעלותה לחברה משותפת שהוקמה עם בעל מניות נוסף. לאחר מספר שנים ולאחר השקעות נוספות שביצעה במגרש, החברה המשותפת ביצעה עסקת קומבינציה אשר במסגרתה הוערך שווי המגרש במחצית הסכום שהושקע ברכישתו. בסמוך למועד העסקה מכרה החברה המשפחתית את מניות החברה המשותפת לחברה משפחתית אחרת בבעלות מלאה של הנישום המייצג. מכירה זו יצרה הפסד הון בחברה המשפחתית אשר עלה לתיקו של הנישום המייצג וקוזז כנגד רווח הון אחר שנוצר בידיו ממכירת מניות חברה זרה שהייתה בבעלות מלאה שלו.

פקיד השומה טען כי מכירת מניות החברה המשותפת לחברה המשפחתית האחרת בבעלות הנישום המייצג הינה מלאכותית וכל תכליתה להימנע ממס רווח הון ממכירת מניות החברה הזרה.

בית המשפט קבע כי ההפסד של החברה המשפחתית נוצר כאשר מחקה את השקעתה בחברה המשותפת לאחר ביצוע עסקת הקומבינציה ויש להכיר בהפסדים אלו לצורכי מס ללא תלות במכירת מניות החברה המשותפת למשפחתית האחרת.

עוד קבע כי מכירת מניות החברה המשותפת למשפחתית האחרת אינה עסקה מלאכותית שכן יש טעם מסחרי בעסקה מאחר ובאמצעותה בוטלה הערבות של המשפחתית לבנק.